Překladatelské, jazykové, obsahové, dokumentační a mediální služby v CZ/SK/EN

                   

Překladatelské, jazykové, obsahové, dokumentační a mediální služby v CZ/SK/EN

                   

Translation, language, content, documentation and media services in CZ/SK/EN

Kontakt

▶️ Provozovatel: Bc. Lukáš Beňa
▶️ E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky a objednávky)
▶️ Mobil/SMS: +420 735 531 366 (volejte, kdykoli potřebujete rychlou odpověď)
▶️ Web: LukasBena.cz
▶️ IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

▶️ Operator: Bc. Lukáš Beňa
▶️ E-mail: lukas@lukasbena.cz (for inquiries and orders)
▶️ Mobile/SMS: +420 735 531 366 (call whenever you need a quick answer)
▶️ Web: LukasBena.cz
▶️ ID: 05138515 (non-VAT payer)

Čím se zabývám

Celý svůj profesní život pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem a drobným podnikatelům psát i revidovat jejich prezentační firemní/produktové texty nebo je lokalizovat do CZ/SK/EN, tvořit a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií, scénáře pro video voiceover a video titulky v libovolném z uvedených jazyků nebo připravovat uživatelskou dokumentaci pro softwarové a technologické produkty.

Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Než se na mě obrátíte, přečtěte si prosím pozorně Obchodní podmínky.

What I do

Throughout my professional life, I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies and small businessmen write and revise their presentation corporate/product texts or localize them into CZ/SK/EN, create and distribute press releases, process media monitoring, video voiceover scripts and video captions in any of the said languages or prepare user documentation for software and technology products.

The full CV can be found on my LinkedIn profile. Please read Business terms carefully before contacting me.

Překladatelské a jazykové služby

▶️ Obousměrný profesionální překlad CZ/SK/EN – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 v SK/EN. Překládám všechny druhy textů včetně blogů a článků, technických popisů, obchodních smluv, univerzitních prací, jídelních lístků, uživatelských manuálů, video titulků, celých webů, rozhovorů atd. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad. Občas pracuji i pro zavedené překladatelské agentury.
▶️ Jednosměrný základní překlad z jiného světového jazyka do CZ/SK/EN – V tomto případě se jedná o přepracovaný strojový překlad s využitím odborných slovníků pro oborově specifické pojmy. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad.
▶️ Základní jazyková korektura textu v CZ/SK/EN – Kontrola celkové kvality textu, gramatiky, srozumitelnosti, úplnosti, případně dodržení grafické úpravy a odstranění případných drobných chyb nebo překlepů. Služba nezahrnuje záruku 100% bezchybnosti ani korekturu speciálních nářečí, např. historických a regionálních. Dále nezahrnuje vyšší úrovně korektury, jako např. předtiskovou/předpublikační či odbornou.

Obsahové a dokumentační služby

▶️ Prezentační firemní/produktové texty (copywriting) v CZ/SK/EN – Články, blogy, novinky, newslettery, popisy produktů a služeb, případové studie, webové texty, scénáře pro video voiceover apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu pro lepší podporu SEO. Občas pracuji i pro zavedené marketingové agentury a webová studia.
▶️ Video titulky (formát SRT) a transkript hlasové stopy videa včetně jazykové korektury v CZ/SK/EN – Spolu s objednáním video titulků je rovněž nutné přiložit nebo objednat transkript hlasové stopy videa v jazyce titulků. Titulky jsou rozdělené do 2 řádků měnícího se textu s vysoce přesným načasováním.
▶️ Správa webového obsahu – Udržování aktuálního obsahu ve svěřené kategorii vašeho firemního/produktového webu prostřednictvím systému pro správu obsahu (např. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...). Služba nezahrnuje správu sociálních sítí.
▶️ Uživatelská dokumentace pro softwarové a technologické produkty v CZ/SK/EN – Tvorba a pravidelná aktualizace uživatelské dokumentace nebo článků znalostní báze včetně obrázkových ilustrací. Služba nezahrnuje přípravu grafické šablony (DTP).

Mediální služby

▶️ Příprava a/nebo distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních CZ/SK médií – Kontakty na novináře (medialisty) si buduji a aktualizuji dlouhodobě. Služba nezahrnuje záruku mediálního pokrytí, které závisí na síle značky a tématu. Reálné očekávání je 1-5 publikovaných článků v menších médiích připadajících na jednu tiskovou zprávu. Jsou-li k tiskové zprávě připojeny poutavé obrázky, šance na publikování výrazně roste. Občas pracuji i pro zavedené PR agentury. Podle zkušeností zákazníků má tato služba bezprecedentní poměr cena/výkon ve srovnání s podobnou službou v tradiční agentuře.
▶️ Monitoring veškerých CZ/SK médií – Monitoring všech základních typů CZ/SK médií (web, tisk, TV, rádio) včetně digitální kopie článků (JPEG, PDF), v jiných státech pouze online monitoring médií. Jakožto aktivní předplatitel služby Monitora.cz mám přístup ke stejným zdrojům dat jako specializovaná agentura pro monitoring médií. Služba nezahrnuje monitoring sociálních sítí. Podle zkušeností zákazníků má tato služba bezprecedentní poměr cena/výkon ve srovnání s podobnou službou v tradiční agentuře.

Translation and language services

▶️ Two-way professional translation of CZ/SK/EN – Czech native speaker, certified level C2 in SK/EN. I translate all kinds of texts including blogs and articles, technical descriptions, business contracts, university theses, food menus, user manuals, video captions, entire websites, interviews, etc. The service does not include interpreting or certified court translation. Sometimes I even work for established translation agencies.
▶️ One-way basic translation from another world language into CZ/SK/EN – In this case, it is a reworked machine translation using professional dictionaries for industry-specific terms. The service does not include interpreting or certified court translation.
▶️ Basic linguistic text proofreading in CZ/SK/EN – Checking the overall quality of the text, grammar, comprehensibility, completeness, or compliance with the graphic design and removal of any minor errors or typos. The service does not include a 100% guarantee of faultlessness or proofreading of special dialects, such as historical and regional ones. Furthermore, it does not include higher levels of proofreading such as pre-press/pre-publication or professional.

Content and documentation services

▶️ Presentation corporate/product texts (copywriting) in CZ/SK/EN – Articles, blogs, news, newsletters, product and service descriptions, case studies, website texts, video voiceover scripts, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text for better SEO support. Sometimes I even work for established marketing agencies and web studios.
▶️ Video captions (SRT format) and video voiceover transcript including linguistic proofreading in CZ/SK/EN – Along with ordering video captions, it is also necessary to attach or order a video voiceover transcript in the language of captions. The captions are divided into 2 lines of changing text with high-precision timing.
▶️ Web content management – Keeping up-to-date content in an entrusted category of your corporate/product website via the content management system (e.g. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...). The service does not include social media management.
▶️ User documentation for software and technology products in CZ/SK/EN – Creation and regular updating of user documentation or knowledge base articles including image illustrations. The service does not include graphic template preparation (DTP).

Media services

▶️ Preparation and/or distribution of press releases and PR articles into relevant CZ/SK media – I build up and update contacts to journalists (medialists) in the long term. The service does not include media coverage guarantee, which depends on the strength of the brand and the topic. The real expectation is 1-5 published articles in smaller media per one press release. When engaging images are attached to a press release, the chance of publishing increases significantly. Sometimes I even work for established PR agencies. According to customer experience, this service has an unprecedented price/performance ratio compared to a similar service in a traditional agency.
▶️ Monitoring of all CZ/SK media – Monitoring of all basic types of CZ/SK media (web, print, TV, radio) including a digital copy of the articles (JPEG, PDF), just online media monitoring in other countries. As an active subscriber of Monitora.cz, I have access to the same data sources as a specialized media monitoring agency. The service does not include social media monitoring. According to customer experience, this service has an unprecedented price/performance ratio compared to a similar service in a traditional agency.

Úspěšné projekty a poděkování od klientů
v oblasti překladatelských a jazykových služeb

▶️ Překlad anglického jazyka: Café Louvre (2018-pokračuje, poděkování), WILLIAM Rescue Restaurant (2019-pokračuje), Easy Project (2017-pokračuje), Easy Software (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), DEGA CZ (2019-pokračuje), Evoke Concept (2017-pokračuje, poděkování), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), DEFEND INSURANCE (2020), Marshall Goldsmith (2019-2020), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), IceWarp (2017), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Den chytrých aut (2017), Valeo (2017), atlantis telecom (2017), Ministerstvo dopravy ČR (2016), Agentura, SE (2016), Hoka Trade (2016), itself (2015)
▶️ Překlad slovenského jazyka: Klub zdravia WAVITA (2019-pokračuje), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), ENERTIG (2018), LALA MARKET (2018)
▶️ Jazyková korektura textu: WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), Xiaomi Czech (2018-2020)
▶️ Spolupracující překladatelské agentury: Polyglot (2018-2019), POPROCKY (2016-2017)

Úspěšné projekty a poděkování od klientů
v oblasti obsahových a dokumentačních služeb

▶️ Blogy a články: české, slovenské, anglické
▶️ Webový copywriting: WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), Simpleway Europe (2019-pokračuje), CREATIVE okna & dveře (2020, poděkování), Bývanie (2020), etuo.sk (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyspimesa.sk (2019), BIBUS (2019), Jižní Tyrolsko (2018-2019), Emailkampane.cz (2018-2019), Calculoid (2018-2019), prokyber (2018-2019), ČMIS SQL (2017-2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), Bell&Hurry (2017-2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), Profi-kancelář (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), Astrill VPN (2017), Alza.cz (2015-2017), Svépomocí.cz (2016), Live on Riviera (2016), veletrh AMPER (2015), Sprinx Systems (2008-2013)
▶️ Případové studie: LLP CRM (2015-pokračuje), Easy Project (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), VŠPP Praha (2007)
▶️ Scénáře pro video voiceover: DEGA CZ (2019-pokračuje), Easy Project (2017-2018), Easy Redmine (2017-2018)
▶️ Video titulky: Welcome to the Jungle (2020-pokračuje, poděkování, poděkování)
▶️ Uživatelská dokumentace: Easy Project (2016-pokračuje), Easy Redmine (2016-pokračuje)
▶️ Spolupracující marketingové agentury a webová studia: Evoke Concept (2017-pokračuje, poděkování), Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019), DARQ Studio (2019), MenSeek (2017)

Úspěšné projekty a poděkování od klientů
v oblasti mediálních služeb

▶️ Tiskové zprávy a monitoring médií: Viber (2018-pokračuje), Eaton Elektrotechnika (2019-pokračuje), Roivenue (2018-pokračuje), Wrike (2019), CES 2020 (2019), VITATREND (2018), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), NetTravel.cz (2005-2006)
▶️ Spolupracující PR agentury: Oxygen Communications (2016-pokračuje), Passion Communications (2018), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), Neopublic Porter Novelli (2005-2007)

Successful projects and thanks from clients
in the field of translation and language services

▶️ English language translation: Café Louvre (2018-ongoing, a thankyou), WILLIAM Rescue Restaurant (2019-ongoing), Easy Project (2017-ongoing), Easy Software (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), DEGA CZ (2019-ongoing), Evoke Concept (2017-ongoing, a thankyou), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), DEFEND INSURANCE (2020), Marshall Goldsmith (2019-2020), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), IceWarp (2017), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Smart Cars Day (2017), Valeo (2017), atlantis telecom (2017), The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016), Agentura, SE (2016), Hoka Trade (2016), itself (2015)
▶️ Slovak language translation: Klub zdravia WAVITA (2019-ongoing), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), ENERTIG (2018), LALA MARKET (2018)
▶️ Linguistic text proofreading: WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), Xiaomi Czech (2018-2020)
▶️ Cooperating translation agencies: Polyglot (2018-2019), POPROCKY (2016-2017)

Successful projects and thanks from clients
in the field of content and documentation services

▶️ Blogs and articles: Czech, Slovak, English
▶️ Website copywriting: WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), Simpleway Europe (2019-ongoing), CREATIVE okna & dveře (2020, a thankyou), Bývanie (2020), etuo.sk (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyspimesa.sk (2019), BIBUS (2019), South Tyrol (2018-2019), Emailkampane.cz (2018-2019), Calculoid (2018-2019), prokyber (2018-2019), ČMIS SQL (2017-2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), Bell&Hurry (2017-2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), Profi-kancelář (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), Astrill VPN (2017), Alza.cz (2015-2017), Svépomocí.cz (2016), Live on Riviera (2016), AMPER trade fair (2015), Sprinx Systems (2008-2013)
▶️ Case studies: LLP CRM (2015-ongoing), Easy Project (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), VŠPP Praha (2007)
▶️ Video voiceover scripts: DEGA CZ (2019-ongoing), Easy Project (2017-2018), Easy Redmine (2017-2018)
▶️ Video captions: Welcome to the Jungle (2020-ongoing, a thankyou, a thankyou)
▶️ User documentation: Easy Project (2016-ongoing), Easy Redmine (2016-ongoing)
▶️ Cooperating marketing agencies and web studios: Evoke Concept (2017-ongoing, a thankyou), Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019), DARQ Studio (2019), MenSeek (2017)

Successful projects and thanks from clients
in the field of media services

▶️ Press releases and media monitoring: Viber (2018-ongoing), Eaton Elektrotechnika (2019-ongoing), Roivenue (2018-ongoing), Wrike (2019), CES 2020 (2019), VITATREND (2018), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), NetTravel.cz (2005-2006)
▶️ Cooperating PR agencies: Oxygen Communications (2016-ongoing), Passion Communications (2018), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), Neopublic Porter Novelli (2005-2007)

Odborné kurzy a certifikáty

▶️ Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
▶️ Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016)
▶️ Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
▶️ Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
▶️ Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
▶️ Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
▶️ Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
▶️ Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014)
▶️ Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
▶️ Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
▶️ Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional courses and certificates

▶️ Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
▶️ Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
▶️ Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
▶️ Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
▶️ Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
▶️ Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
▶️ Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
▶️ Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
▶️ Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
▶️ Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
▶️ Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

▶️ Hodinová sazba – Výše hodinové sazby činí 280 Kč pro veškeré poskytované služby. Hromadná sleva ve výši 15 % se vztahuje na samostatnou objednávku s pracností nejméně 30 hodin (nevztahuje se na soubor více objednávek, z nichž žádná samostatně tento limit nesplňuje). Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Konzultace a vyřízení reklamačního nároku (viz Záruční podmínky) jsou samozřejmě zdarma. Cena se vypočítává z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a nepodléhá žádným dodatečným příplatkům (ani za expresní dokončení). Bezplatný zkušební úkol je možný v časové náročnosti do 30 minut. Závaznou cenu za celé dílo lze poskytnout předem, pouze je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
▶️ Časová náročnost (pracnost) – Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) zdrojového textu pro překlad v kategorii CZ/SK↔EN nebo jiný jazyk→CZ/SK/EN = 1 h (do 30 NS 280 Kč/NS, nad 30 NS 238 Kč/NS), normostrana zdrojového textu pro překlad v kategorii CZ↔SK = 0,6 h (do 50 NS 168 Kč/NS, nad 50 NS 142,8 Kč/NS), normostrana originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h (do 20 NS 420 Kč/NS, nad 20 NS 357 Kč/NS), distribuce tiskové zprávy či PR článku do CZ/SK médií = 1 h (280 Kč/distribuce), video titulky (formát SRT) vyrobené z transkriptu hlasové stopy videa v jazyce titulků = 0,25 h na 1 minutu videa (70 Kč/min), transkript hlasové stopy videa v jazyce videa včetně jazykové korektury = 0,25 h na 1 minutu videa (70 Kč/min), transkript hlasové stopy videa v jiném jazyce včetně jazykové korektury = transkript hlasové stopy videa v jazyce videa + překlad (1 minuta videa obsahuje přibližně 0,5 normostrany transkriptu), ostatní služby dle náročnosti. Korektura strojového překladu je účtována v plné ceně překladu, proto je výhodnější objednat překlad než jeho korekturu. V případě pouhé úpravy již existujícího použitelného textu a také v případě opakování stejných pasáží textu se časová náročnost odpovídajícím způsobem sníží. Vlastní rešerše podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání je v čase již zahrnuta.
▶️ Dostupnost a kapacita – Informaci o mé aktuální dostupnosti a možném termínu dokončení své objednávky zjistíte na dotaz. Potřebujete-li rychlou odpověď, doporučuji zavolat. Pokud se dotazujete e-mailem, očekávejte dobu odezvy obvykle v minutách, nejpozději však do 3 hodin.
▶️ Jak objednat – Objednávku můžete zaslat na kontaktní e-mail. Tato by měla obsahovat přesné a úplné zadání práce včetně všech příloh, přípustný termín dokončení a fakturační údaje objednatele (u první objednávky). Chcete-li, abych při zpracování zadání použil Vámi dodané podklady, nezapomeňte je k objednávce přiložit spolu s případnou šablonou, do které bych měl psát nebo překládat text (v upravitelném formátu MS Office, ne PDF). Některé informace lze poskytnout i přes telefon, Skype nebo jinou službu vzdálené komunikace. Objednávku obratem potvrdím. Objednání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany není vyžadována písemná smlouva o dílo. Je-li klientem fyzická osoba a objednávka je většího rozsahu, může být požadována zálohová platba.
▶️ Záruční podmínky – Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh vzájemného vyrovnání (např. oprava, sleva). Drobné nedostatky, které neovlivňují použitelnost díla jako celku, nejsou objektivním důvodem k reklamaci. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
▶️ Fakturace – Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Na žádost kterékoli ze stran bude faktura vystavena v průběhu realizace objednávky za její část dokončenou k danému dni.
▶️ Neplatiči – Dlouhodobá úmyslná prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnutou službu v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Žádné další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.
▶️ Vzájemná komunikace – Pokorně Vás žádám, abyste se mnou komunikovali v přátelském duchu. Pokud jsem v předložené práci udělal chybu, kterou nechcete, abych opakoval, nejlepším řešením je zdvořile mě upozornit bez nadbytečného důrazu, dehonestace nebo hrozby. Můžete se spolehnout, že si vaše upozornění vezmu k srdci a vynasnažím se, seč bude v mých silách, abych ji znovu neudělal.

Business terms

▶️ Hourly rate – The hourly rate amounts to CZK 280 for all services provided. A bulk discount of 15 % applies to a separate order with a workload of at least 30 hours (does not apply to a set of multiple orders, none of which alone meets this limit). The rate in other currency is governed by the current exchange rate. Consulting and the settlement of a warranty claim (see Warranty conditions) are, of course, free of charge. The price is calculated from the extent of the completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to any additional surcharges (not even for express completion). A free trial task is possible within 30 minutes of time consumption. A binding price for the whole work can be provided in advance only if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
▶️ Time consumption (workload) – A standard page (1,800 symbols with spaces) of the source text for translation in the category CZ/SK↔EN or other language→CZ/SK/EN = 1 h (up to 30 pages CZK 280/page, over 30 pages CZK 238/page), a standard page of the source text for translation in the category CZ↔SK = 0.6 h (up to 50 pages CZK 168/page, over 50 pages CZK 142,8/page), a standard page of original text in CZ/SK/EN = 1.5 h (up to 20 pages CZK 420/page, over 20 pages CZK 357/page), distribution of a press release or a PR article to CZ/SK media = 1 h (CZK 280/distribution), video captions (SRT format) made from a video voiceover transcript in the language of captions = 0.25 h per 1 minute of video (CZK 70/min), a video voiceover transcript in the video language including linguistic proofreading = 0.25 h per 1 minute of video (CZK 70/min), a video voiceover transcript in other language including linguistic proofreading = a video voiceover transcript in the video language + translation (1 minute of video contains approximately 0.5 standard page of transcript), other services as per difficulty. Proofreading of a machine translation is charged at the full price of the translation, therefore, it is more advantageous to order a translation than its proofreading. In case of a mere modification of an already existing applicable text and also in case of repeating the same passages of the text, the time consumption shall be reduced accordingly. The custom research of documents necessary for quality processing of the assignment is already included in the time.
▶️ Availability and capacity – Information about my current availability and the possible completion date of your order can be found out on request. If you need a quick answer, I recommend calling. If you ask by e-mail, expect a response time usually in minutes but no later than 3 hours.
▶️ How to order – You may send an order to the contact e-mail. This should include an accurate and complete work assignment including any attachments, the acceptable completion date, and billing information of the orderer (for the first order). If you would like me to use your materials when processing the assignment, make sure to include them with your order along with a potential template in which I should write or translate text (in editable MS Office format, not PDF). Some information can also be provided via telephone, Skype or another remote communication service. I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. No written contract for work is required from my side. If the client is a natural person and the order is of a larger extent, an advance payment may be required.
▶️ Warranty conditions – If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. The warranty claim shall be acknowledged if the orderer explains objective issues in the submitted work and presents his own proposal for the reciprocal settlement (e.g. correction, discount). Minor shortcomings, which do not affect the usability of the work as a whole, are not an objective reason for complaint. Liability for damages caused by an incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
▶️ Invoicing – Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of the work done and time spent. At the request of either party, the invoice shall be issued during the execution of the order for its part completed by that day.
▶️ Defaulters – A long-term intentional payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for a properly provided service at the invoice due date or after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it within an execution/insolvency proceeding including related costs and the statutory default interest. No more orders shall be accepted from the same orderer.
▶️ Mutual communication – I humbly ask you to communicate with me in a friendly spirit. If I have made a mistake in the submitted work that you do not want me to repeat, the best solution is to politely alert me without undue emphasis, dishonesty, or threat. You can count on me to take your alert seriously and do my best not to make it again.