Bc. Lukáš Beňa – Překlady & copywriting v CZ/SK/EN + tiskové zprávy, monitoring médií, dokumentace

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2019                    Dnes jsem k dispozici. ■ I am available today.

Lukáš Beňa

Překlady & copywriting v CZ/SK/EN + tiskové zprávy, monitoring médií, dokumentace

Translations & Copywriting in CZ/SK/EN + Press Releases, Media Monitoring, Documentation

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky/objednávky, obvykle odpovídám v řádu minut, nejpozději do konce téhož dne)
► Mobil/SMS: +420 735 531 366 (potřebujete-li okamžitou odpověď)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (for demands/orders, I usually respond within minutes, at the latest by the end of the same day)
► Mobile/SMS: +420 735 531 366 (if you need an immediate answer)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem psát jejich firemní/produktové texty a/nebo je lokalizovat do češtiny, slovenštiny a angličtiny, vytvářet a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií či připravovat uživatelskou dokumentaci k softwarovým řešením. Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu.

Who I Am

Since 2004 I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies to write their corporate/product texts and/or localize them into Czech, Slovak and English, create and distribute press releases, process media monitoring or prepare user documentation for software solutions. The full CV can be found on my LinkedIn profile.

Externí služby

► Obousměrné překlady a korektury češtiny, slovenštiny a angličtiny – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady.
► Jednosměrné překlady z libovolného slovanského jazyka do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady.
Copywriting v češtině, slovenštině a angličtině – Originální texty pro firemní potřeby, např. prodejně orientované články, blogy, oficiální prohlášení, popisy produktů a služeb, případové studie, medailonky, webové texty apod. Možnost zakomponování vámi zvolených klíčových slov a zpětných odkazů do textu či pravidelného publikování nového obsahu na vašem firemním webu. Dále nabízím přepis zvukových nahrávek či video titulky v libovolném z uvedených jazyků.
Tiskové zprávy a distribuce – Příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií. Kontakty na novináře mám již vytvořené. Neposkytuji garanci mediálních výstupů.
Monitoring médií – Pravidelný či ad-hoc monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně fotografií článků, pro jiné státy pouze webový monitoring.
Uživatelská dokumentace k softwaru v češtině, slovenštině a angličtině – Vytváření, publikování a revize/aktualizace uživatelské (ne technické) dokumentace (článků znalostní báze) včetně statických/animovaných obrazových ilustrací.

External Services

► Two-way translations and proofreading of Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English. I do not provide interpreting or certified court translations.
► One-way translations from any Slavic language into Czech, Slovak, and English. I do not provide interpreting or certified court translations.
Copywriting in Czech, Slovak, and English – Original texts for business needs such as sales-oriented articles, blogs, official statements, product and service descriptions, case studies, medallions, website texts, etc. Possibility to incorporate your chosen keywords and backlinks in text or regularly publish new content on your business website. I also offer a transcription of audio recordings or video subtitles in any of the above languages.
Press releases and distribution – Preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media. I have already created contacts for journalists. I do not guarantee media outputs.
Media monitoring – Periodic or ad-hoc monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including photos of articles, for other countries only web monitoring.
Software user documentation in Czech, Slovak, and English – Creating, publishing, and reviewing/updating user (not technical) documentation (knowledge base articles) including static/animated image illustrations.

Ukázky práce

► Ukázky blogů převážně technického zaměření jsou k nahlédnutí v angličtině, češtině a slovenštině.
► Ukázkou česko-anglického překladu je web Ministerstva dopravy ČR v EN verzi.
► Ukázkou česko-slovenského překladu jsou veškeré blogy na Klubzdravia.sk.
► Ukázkami softwarové dokumentace jsou Easy Project a Easy Redmine.

Work Samples

► Samples of blogs mostly of technical focus are available in EnglishCzech, and Slovak.
► A sample of an English translation is the website of the Ministry of Transport of the Czech Republic in EN version.
► A sample of Czech-Slovak translation is all blogs on Klubzdravia.sk.
► Samples of software documentation are Easy Project and Easy Redmine.

Odborné kurzy a certifikáty

► Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
► Bakalářský diplom "Studium humanitní vzdělanosti" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
► Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
► Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
► Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional Courses and Certificates

► Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
► Bachelor diploma "Liberal Arts and Humanities" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
► Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
► Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
► Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
► Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

(nutno odsouhlasit před první objednávkou)
 
Hodinová sazba - 290 Kč bez ohledu na druh poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a vyřízení oprávněného reklamačního nároku (viz Záruka) jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Cena se vypočítává pouze z rozsahu dokončené práce přijaté klientem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a není předmětem jednání.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) výsledného překladu v libovolném jazyce mimo slovenského = 1 h, normostrana výsledného slovenského překladu = 0,6 h, normostrana originálního textu v češtině, slovenštině a angličtině = 1,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h (bez garance mediálních výstupů), monitoring médií = 0,1-0,2 h za článek, ostatní služby dle náročnosti. U pouhých úprav již existujících textů bude cena adekvátně ponížena. Čas zahrnuje vlastní rešerši podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
Dostupnost a kapacita - Informaci o mé aktuální dostupnosti naleznete v záhlaví této stránky. Obvyklá pracovní kapacita je cca 3-6 normostran textu/překladu za den.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy, jsem-li dostupný (viz Dostupnost). Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení, který by měl být přiměřen objemu objednávky. Chcete-li, abych při zpracování zadání použil vámi dodané podklady, nezapomeňte tyto podklady přiložit k objednávce (pokud možno ne v PDF). Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta může být úhrada dokončené části práce požadována hned po svém dokončení.
Neplatiči - Pozdní platba podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně všech souvisejících nákladů.

Business Terms

(must be agreed before the first order)
 
Hourly rate - 290 CZK regardless of the type of service provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. The initial consultation and the settlement of a legitimate warranty claim (see Warranty) are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and test assignments are not free of charge. The price is calculated only from the extent of completed work received by the client. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to negotiation.
Time consumption - A standard page (1,800 characters with spaces) of the resulting translation in any language except Slovak = 1 h, a standard page of resulting Slovak translation = 0.6 h, a standard page of original text in Czech, Slovak, and English = 1.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h (without guarantee of media outputs), media monitoring = 0.1-0.2 h per article, other services as per difficulty. For just editing of existing texts, the price shall be diminished appropriately. The time includes own research of the materials necessary for the quality processing of the assignment. Time consumption can be calculated beforehand only if the work assignment is accurate and complete.
Availability and capacity - For information about my current availability, see the header of this page. Usual working capacity is cca 3-6 standard pages of text/translation per day.
How to order - You may send an order directly to the contact e-mail even without a prior agreement if I'm available (see Availability). This must include a consent to these business terms and billing information (new customers), an exact and complete work assignment and the required completion date, which should be proportional to the order volume. If you would like me to use your documents when processing the assignment, make sure to include these documents with your order (preferably not in PDF). I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A warranty claim shall be approved if the customer explains objective issues in the submitted work and submits his own proposal for the settlement (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and time spent. For a brand new client, payment for a completed part of the work may be required immediately upon its completion.
Non-payers - Late payment is subject to statutory default interest. If the customer does not actively seek to pay a claim for properly provided services at the due date of the invoice nor after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs.