Bc. Lukáš Beňa - obsahový marketing, překlady CZ/SK/EN, PR, sociální sítě, SEO

Bc. Lukáš Beňa ©2018

Lukáš Beňa

Obsahový marketing, překlady CZ/SK/EN, PR, sociální sítě, SEO

Content Marketing, CZ/SK/EN Translations, PR, Social Media, SEO

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobil: +420 735 531 366
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobile: +420 735 531 366
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 nabízím externí služby firmám, které potřebují zlepšit svůj obsahový marketing, lokalizovat texty nebo informovat veřejnost o svých novinkách. Životopis a reference naleznete na mém LinkedIn profilu, ukázky textů zde. Informace o cenách i způsobu objednávání jsou vysvětleny v Obchodních podmínkách na mé osobní stránce.

Who I am

Since 2004, I have been offering external services to companies that need to improve their content marketing, localize texts or inform the public about their news. CV and references can be found on my LinkedIn profile, text samples here. Information on prices and ordering is explained in the Business terms on my personal page.

Externí služby

► Marketingové a instruktážní texty v CZ/SK/EN, úpravy existujícího obsahu, správa a aktualizace webového obsahu
► Obousměrný překlad a korektura v CZ/SK/EN (certifikovaná EN úroveň C2), ne tlumočení ani soudní překlady
► PR - příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do CZ/SK médií, monitoring všech druhů médií v ČR/SR, zastupování agenturních klientů, tvorba a prodej medialistů
► Správa sociálních sítí v CZ/SK/EN
► SEO - základní úroveň optimalizace textového a webového obsahu pro vyhledávače

External services

► Marketing and instructional texts in CZ/SK/EN, editing existing content, web content management and update
► Two-way translation and proofreading in CZ/SK/EN (certified EN level C2), not interpreting nor legal translation
► PR - preparation and distribution of press releases and PR articles to CZ/SK media, monitoring of all kinds of media in the CZ/SK, representation of agency clients, creation and sale of medialists
► Social media management in CZ/SK/EN
► SEO - the basic level of text and web content optimization for search engines

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz)
► 2016 - Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Translation of a professional book in English" (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web)
► 2006 - Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč nebo 11,5 € na všechny poskytované služby. Úvodní konzultace a oprava nekvalitně odvedené práce jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Cena za texty a překlady se vypočítává pouze z rozsahu konečné verze přijaté klientem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu střední odbornosti v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu střední odbornosti = 1 h, normostrana výsledného SK překladu střední odbornosti = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h, tvorba a prodej medialistů = 0,1 h za kontakt (název, zaměření a periodicita média, jméno novináře, e-mail, telefon), originální příspěvek na sociální sítě s obrázkem = 0,5 h, další služby dle obtížnosti. U pouhých úprav již existujícího obsahu bude cena adekvátně ponížena. Vlastní rešerše zdrojů je v čase již zahrnuta. Pokud má být dokončený text umístěn do webového systému klienta včetně jeho formátování do požadovaného stylu, bude tato práce účtována zvlášť. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, na konci měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta může být úhrada požadována hned po dodání první objednávky. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Dostupnost - Volat i psát lze kdykoli (při nedostupnosti zavolám zpět). Na práci jsem dostupný téměř denně 7:00 - 9:00 a 19:00 - 02:00 SEČ.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení. U odborných témat je vhodné přiložit informační zdroje nebo odkazy. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Neplatiči - Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje tímto svým chováním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně veškerých souvisejících nákladů.

Business terms

Hourly rate - CZK 290 or € 11.5 for all services provided. Initial consultation and repair of poorly executed work are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and test assignments are not free of charge. The price for texts and translations is calculated only from the extent of the final version accepted by the client. I'm not a VAT payer, the price is final.
Time consumption - The standard page (1,800 characters with spaces) of original text of medium expertise in CZ/SK/EN = 1.5 h, the standard page of resulting EN translation of medium expertise = 1 h, the standard page of resulting SK translation of medium expertise = 0.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h, creation and sale of medialists = 0.1 h per contact (name, focus and periodicity of the media, journalist's name, e-mail, telephone), an original social media post with an image = 0.5 h, other services according to difficulty. For just editing of existing content, the price will be diminished appropriately. Custom resource research is already included in the time. If the completed text is to be placed in the client's web system including its formatting into the desired style, this work will be charged separately. The time requirements can be calculated beforehand only if the work assignment is accurate and complete.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I will issue an electronic invoice at the end of the month with a maturity of 14 days and breakdown of work done and spent time. For a brand new client, payment may be claimed as soon as the first order is delivered. The lowest invoiceable amount is CZK 100.
Availability - You can call and write at any time (in case of unavailability, I call back). I'm available for work almost daily 7 AM - 9 AM and 7 PM - 2 AM CET.
How to order - You can send an order directly to the contact e-mail, even without a prior agreement. This must include consent to these business terms and billing information (new customers), exact and complete work assignment and required completion date. For expert topics, it is appropriate to include information resources or links. I will confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint will be approved if the customer explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and submits his own proposal for the settlement (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Non-payers - If the customer does not actively seek to pay a claim for properly provided services at the due date of the invoice or after repeated calls, he accepts by his behavior that I will enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs.