Bc. Lukáš Beňa – Překladatelské, marketingové a PR služby v češtině, slovenštině a angličtině

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2019                                                        Nyní jsem dostupný. ■ I'm available now.

          

Překladatelské, marketingové a PR služby v češtině, slovenštině a angličtině

Translation, Marketing and PR services in Czech, Slovak, and English

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky/objednávky, obvykle odpovídám v řádu minut, nejpozději do konce téhož dne)
► Mobil/SMS: +420 735 531 366 (potřebujete-li okamžitou odpověď)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (for demands/orders, I usually respond within minutes, at the latest by the end of the same day)
► Mobile/SMS: +420 735 531 366 (if you need an immediate answer)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem psát jejich firemní/produktové texty a/nebo je lokalizovat do češtiny, slovenštiny a angličtiny, vytvářet a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií či připravovat uživatelskou dokumentaci k softwarovým řešením. Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu.

Who I Am

Since 2004 I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies to write their corporate/product texts and/or localize them into Czech, Slovak, and English, create and distribute press releases, process media monitoring or prepare user documentation for software solutions. The full CV can be found on my LinkedIn profile.

Externí překladatelské služby

Obousměrné překlady a korektury češtiny, slovenštiny a angličtiny – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady. Ke korektuře nepřijímám strojově přeložené texty (nutná je objednávka překladu).
Jednosměrné překlady z libovolného slovanského jazyka do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady.

Externí marketingové služby

Marketingové a reklamní texty (copywriting) v češtině, slovenštině a angličtině – Originální texty pro firemní potřeby, např. prodejně orientované články, blogy, oficiální prohlášení, popisy produktů a služeb, případové studie, medailonky, webové texty, scénáře mluveného slova v prezentačních videích apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu stejně jako pravidelného publikování nového obsahu na vašem firemním webu. Dále nabízím přepis zvukových nahrávek či video titulky v libovolném z uvedených jazyků.
Uživatelská dokumentace k softwaru v češtině, slovenštině a angličtině – Vytváření, publikování a revize/aktualizace uživatelské (ne technické) dokumentace (článků znalostní báze) včetně statických/animovaných ilustrací.

Externí PR služby

Servis tiskových zpráv – Příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií. Kontakty na novináře mám již vytvořené. Neposkytuji garanci mediálních výstupů.
Monitoring médií – Pravidelný či ad-hoc monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně fotografií článků, pro jiné státy pouze webový monitoring.

External Translation Services

Two-way translations and proofreading of Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English. I do not provide interpreting or certified court translations. I do not accept machine-translated texts for proofreading (a translation order required).
One-way translations from any Slavic language into Czech, Slovak, and English. I do not provide interpreting or certified court translations.

External Marketing Services

Marketing and advertising texts (copywriting) in Czech, Slovak, and English – Original texts for business needs such as sales-oriented articles, blogs, official statements, product and service descriptions, case studies, medallions, website texts, spoken word scenarios in presentation videos, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text as well as regularly publish new content on your business website. I also offer transcription of audio recordings or video subtitles in any of the above languages.
User documentation for software in Czech, Slovak, and English – Creating, publishing, and reviewing/updating user (not technical) documentation (knowledge base articles) including static/animated illustrations.

External PR Services

Press release service – Preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media. I have already created contacts for journalists. I do not guarantee media outputs.
Media monitoring – Periodic or ad-hoc monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including photos of articles, for other countries only web monitoring.

Ukázky vlastních překladů a textů

► Ukázkou česko-anglického překladu jsou anglické verze jídelních lístků proslulé pražské restaurace Café Louvre (2018-nyní) a dále anglické verze webů EasyProject.com (2017-nyní), EasySoftware.com (2017-nyní), EasyRedmine.com (2017-nyní), Calculoid.com (2018-2019), Panthergym.co (2019), COQUI shoes (2016-2018) a Ministerstvo dopravy ČR (2016).
► Ukázkou anglicko-českého překladu jsou české verze webů EasyProject.cz (2017-nyní) a EasySoftware.com (2017-nyní).
► Ukázkou česko-slovenského překladu jsou slovenské blogy na Klubzdravia.sk (2019-nyní).
► Ukázkou slovensko-českého překladu jsou tento článek (2019) a tento článek (2019).
► Ukázkou polsko-slovenského překladu jsou slovenské blogy a popisy kategorií na Etuo.sk (2019).
► Ukázky blogů převážně technického zaměření jsou k nahlédnutí v češtině, slovenštině a angličtině (2012-nyní).
► Ukázkou kreativních webových textů v češtině je Suedtirol.info (2018-nyní).
► Ukázkou případových studií v češtině jsou studie LLP CRM (2015-nyní).
► Ukázkou uživatelské dokumentace k softwaru v angličtině jsou Easy Project (2016-nyní) a Easy Redmine (2016-nyní).

Samples of Own Translations and Texts

► A sample of Czech-English translation is English version of food menus of famous Prague restaurant Café Louvre (2018-now) and also English versions of websites EasyProject.com (2017-now), EasySoftware.com (2017-now), EasyRedmine.com (2017-now), Calculoid.com (2018-2019), Panthergym.co (2019), COQUI shoes (2016-2018), and The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016).
► A sample of English-Czech translation is Czech versions of websites EasyProject.cz (2017-now) and EasySoftware.com (2017-now).
► A sample of Czech-Slovak translation is Slovak blogs on Klubzdravia.sk (2019-now).
► A sample of Slovak-Czech translation is this article (2019) and this article (2019).
► A sample of Polish-Slovak translation is Slovak blogs and category descriptions on Etuo.sk (2019).
► Samples of blogs mostly of technical focus are available in Czech, Slovak, and English (2012-now).
► A sample of creative website texts in Czech is Suedtirol.info (2018-now).
► A sample of case studies in Czech is those of LLP CRM (2015-now).
► A sample of user documentation for software in English is Easy Project (2016-now) and Easy Redmine (2016-now).

Odborné kurzy a certifikáty

► Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
► Bakalářský diplom "Studium humanitní vzdělanosti" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
► Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
► Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
► Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional Courses and Certificates

► Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
► Bachelor diploma "Liberal Arts and Humanities" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
► Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
► Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
► Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
► Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba – 290 Kč bez ohledu na druh poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a vyřízení oprávněného reklamačního nároku (viz Záruka a reklamace) jsou samozřejmě zdarma. Sleva z jiného než reklamačního důvodu není poskytována. Cena se vypočítává pouze z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná. Bezplatný zkušební úkol jsem ochoten zpracovat pouze v časové náročnosti do 30 minut za předpokladu, že nebude použit pro komerční účely.
Časová náročnost – Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) výsledného anglického překladu = 1 h, normostrana výsledného slovenského překladu = 0,6 h, normostrana originálního textu v angličtině, češtině, nebo slovenštině = 1,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h (bez garance mediálních výstupů), monitoring médií = 0,1-0,2 h za článek, ostatní služby dle náročnosti. U pouhých úprav již existujících použitelných textů bude cena adekvátně ponížena. Čas zahrnuje vlastní rešerši podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání. Závazný časový odhad (nabídku) lze poskytnout předem pouze tehdy, je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
Dostupnost a kapacita – Informaci o mé aktuální dostupnosti naleznete v záhlaví této stránky. Obvyklá pracovní kapacita je cca 5 normostran překladu/textu za den.
Jak objednat – Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy, jsem-li dostupný (viz Dostupnost). Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje objednatele (u první objednávky), dále přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dodání (přiměřený objemu objednávky). Chcete-li, abych při zpracování zadání použil vámi dodané podklady, nezapomeňte tyto podklady přiložit k objednávce (pokud možno ne v PDF). Objednávku obratem potvrdím. Druhá objednávka bude přijata teprve až po uhrazení první objednávky. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka a reklamace – Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby objednatel neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
Fakturace – Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Faktura za první objednávku bude vystavena spolu s jejím předáním.
Neplatiči – Dlouhodobá prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně všech souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.

Business Terms

Hourly rate – 290 CZK regardless of the type of service provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. The initial consultation and the settlement of a legitimate warranty claim (see Warranty and claim) are, of course, free of charge. Discount for other than a warranty claim reason is not provided. The price is calculated only from the extent of completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final. I am willing to complete a free trial task within 30 minutes of time consumption only, provided it will not be used for commercial purposes.
Time consumption – A standard page (1,800 characters with spaces) of the resulting English translation = 1 h, a standard page of the resulting Slovak translation = 0.6 h, a standard page of an original text in English, Czech, or Slovak = 1.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h (without guarantee of media outputs), media monitoring = 0.1-0.2 h per article, other services as per difficulty. For just editing of existing usable texts, the price shall be diminished appropriately. The time includes own research of the materials necessary for the quality processing of the assignment. A binding time estimate (quote) can only be provided in advance if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
Availability and capacity – For information about my current availability, see the header of this page. Usual working capacity is circa 5 standard pages of translation/text per day.
How to order – You may send an order directly to the contact e-mail even without a prior agreement if I'm available (see Availability). This must include acceptance of these terms and conditions and billing information of the orderer (for the first order) as well as accurate and complete work assignment, and required delivery date (appropriate to the order volume). If you would like me to use your documents when processing the assignment, make sure to include these documents with your order (preferably not in PDF). I shall confirm the order by return. A second order will only be accepted after the payment for the first order. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty and claim – If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A warranty claim shall be approved if the orderer explains objective issues in the submitted work and submits his own proposal for the settlement (e.g. correction, discount). I recommend that the orderer does not make a correction of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
Invoicing – Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and time spent. The invoice for the first order will be issued along with its handover.
Non-payers – Long-term payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for properly provided services at the invoice due date nor after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs and the statutory default interest. Further orders from the same orderer will no longer be accepted.