Bc. Lukáš Beňa – Marketingové texty, překlady a public relations

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2019

Nyní jsem dostupný. ■ I am available now.

Lukáš Beňa

Marketingové texty,
překlady a public relations

Marketing texts, translations, and public relations

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky/objednávky, odpovím co nejdříve)
► Mobil: +420 735 531 366 (potřebujete-li okamžitou odpověď)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (for demands/orders, I will respond ASAP)
► Mobile: +420 735 531 366 (if you need an immediate answer)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 pomáhám firmám tvořit a průběžně vylepšovat jejich marketingový obsah, lokalizovat texty nebo šířit informace o nových produktech a službách do českých a slovenských médií. Životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Obchodní podmínky a podepsané ukázky článků jsou k nahlédnutí v češtině, slovenštině a angličtině.

Who I am

Since 2004, I've been helping businesses create and continually improve their marketing content, localize texts or disseminate information about new products and services to Czech and Slovak media. CV can be found on my LinkedIn profile. Business terms and signed article samples are available in Czech, Slovak, and English.

Externí služby

Marketingové texty v češtině, slovenštině a angličtině – prodejně orientované články, blogy, oficiální prohlášení, popisy produktů a služeb, případové studie, medailonky, webové texty, články znalostní báze apod. (pouze konvenční texty pro firemní potřeby)
Obousměrné překlady a korektury v češtině, slovenštině a angličtině – český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině (neposkytuji tlumočení ani soudní překlady)
Jednosměrné překlady z libovolného slovanského jazyka (polština, ruština, ukrajinština, slovinština...) do češtiny, slovenštiny a angličtiny (neposkytuji tlumočení ani soudní překlady)
Public relations (PR) – příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií, prodej medialistů (mám dlouholetou agenturní praxi pro světové značky, neposkytuji event management)
Monitoring médií – pravidelný či ad-hoc monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně fotografií článků, pro jiné státy pouze webový monitoring
Obsahová podpora SEO – citlivé zakomponování vámi zvolených klíčových slov a zpětných odkazů do textu, pravidelné publikování nového obsahu na vašem firemním webu (neposkytuji analýzu klíčových slov)

External services

Marketing texts in Czech, Slovak, and English – sales-oriented articles, blogs, official statements, product and service descriptions, case studies, medallions, web texts, knowledge base articles, etc. (conventional texts for business needs only)
Two-way translations and proofreading in Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English (I do not provide interpreting or court translations)
One-way translations from any Slavic language (Polish, Russian, Ukrainian, Slovenian...) into Czech, Slovak, and English (I do not provide interpreting or court translations)
Public relations (PR) – preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media, sale of medialists (I have long-term agency practice for world brands, I do not provide event management)
Media monitoring – periodic or ad-hoc monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including photos of articles, for other countries only web monitoring
SEO content support – sensitive incorporation of your chosen keywords and backlinks into the text, regular publishing of new content on your business website (I do not provide keyword analysis)

Odborné kurzy a certifikáty

► Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
► Bakalářský diplom "Studium humanitní vzdělanosti" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2016)
► Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
► Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
► Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
► Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional courses and certificates

► Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
► Bachelor diploma "Liberal Arts and Humanities" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
► Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
► Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
► Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
► Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč na všechny poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a oprava nekvalitně odvedené práce jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Cena se vypočítává pouze z rozsahu dokončené práce přijaté klientem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a není předmětem jednání.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu v češtině, slovenštině a angličtině = 1,5 h, normostrana výsledného překladu v libovolném jazyce mimo slovenského = 1 h, normostrana výsledného slovenského překladu = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h, monitoring médií = 0,1-0,2 h za článek, prodej medialistů = 0,1 h za novináře, další služby dle obtížnosti. U pouhých úprav již existujících textů bude cena adekvátně ponížena. Čas zahrnuje vlastní rešerši zdrojů potřebných pro zpracování zadání. Čas nezahrnuje aktivní vyhledávání vlastních témat článků, převod PDF či obrázkových dokumentů do upravitelného formátu či vkládání textu do systému klienta. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
Dostupnost - Informaci o mé aktuální dostupnosti naleznete v záhlaví této stránky.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy, jsem-li dostupný (viz Dostupnost). Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce (nesmí být pochopitelné vícero různými způsoby) a požadovaný termín dokončení. K zadání práce je vhodné přiložit podklady (např. informační zdroje nebo odkazy), které mi mohou pomoci s jeho zpracováním. Rovněž je vhodné mi na dokončení práce poskytnout lhůtu odpovídající objemu objednávky. Není vhodné, pokud klient žádá o předložení návrhů možné spolupráce (viz Externí služby). Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta může být úhrada dokončené části práce požadována hned po svém dokončení. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Neplatiči - Pozdní platba podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně všech souvisejících nákladů.

Business terms

Hourly rate - CZK 290 for all services provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. Initial consultation and repair of poorly executed work are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and test assignments are not free of charge. The price is calculated only from the extent of completed work received by the client. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to negotiation.
Time consumption - A standard page (1,800 characters with spaces) of original text in Czech, Slovak, and English = 1.5 h, a standard page of the resulting translation in any language except Slovak = 1 h, a standard page of resulting Slovak translation = 0.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h, media monitoring = 0.1-0.2 h per article, sale of medialists = 0.1 h per journalist, other services according to difficulty. For just editing of existing texts, the price shall be diminished appropriately. The time includes custom research of the resources needed to process the assignment. The time does not include active search for custom article topics, converting PDF or image documents into editable format, or inserting text into a client's system. Time consumption can be calculated beforehand only if the work assignment is accurate and complete.
Availability - For information about my current availability, see the header of this page.
How to order - You may send an order directly to the contact e-mail even without a prior agreement if I'm available (see Availability). This must include a consent to these business terms and billing information (new customers), an exact and complete work assignment (it must not be understandable in several different ways) and the required completion date. It is advisable to attach background materials (e.g. information resources or links) to the work assignment that can help me process it. Also, it is advisable to provide me with a deadline corresponding to the volume of the order. It is not appropriate if the client asks for possible cooperation proposals (see External services). I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint shall be approved if the customer explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and submits his own proposal for the settlement (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and time spent. For a brand new client, payment for a completed part of the work may be required immediately upon its completion. The lowest invoiceable amount is CZK 100.
Non-payers - Late payment is subject to statutory default interest. If the customer does not actively seek to pay a claim for properly provided services at the due date of the invoice nor after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs.