Jazykové, obsahové a mediální služby v češtině, slovenštině a angličtině

                  

Jazykové, obsahové a mediální služby v češtině, slovenštině a angličtině

                  

Language, content and media services in Czech, Slovak, and English

Kontakt

Provozovatel: Mgr. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro dotazy, poptávky a objednávky)
Mobil/SMS: +420 735 531 366 (volejte, kdykoli potřebujete rychlou odpověď nebo vyřešit složitý problém)
Web: LukasBena.cz
IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

Operator: Mgr. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (for questions, inquiries, and orders)
Mobile/SMS: +420 735 531 366 (call whenever you need a quick answer or solve a complex problem)
Web: LukasBena.cz
ID: 05138515 (non-VAT payer)

Čím se zabývám

Hledáte překladatele, textaře, titulkáře či PR specialistu? A na to opravdu potřebujete 4 různé lidi?

Celý svůj profesní život (od roku 2004) pomáhám českým, slovenským a příležitostně zahraničním firmám, agenturám, živnostníkům i studentům lokalizovat různé textové materiály do CZ/SK/EN, navrhovat či revidovat prezentační blogy, články i webové texty, psát, distribuovat a monitorovat tiskové zprávy i jiné články v médiích, zpracovávat video titulky i scénáře pro video voiceover nebo připravovat uživatelskou dokumentaci zejména pro softwarové produkty, to vše samozřejmě v kterémkoli z uvedených jazyků.

Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Než se na mě s důvěrou obrátíte, přečtěte si prosím Obchodní podmínky.

What I do

Are you looking for a translator, copywriter, subtitler or PR specialist? And do you really need 4 different people for that?

Throughout my professional life (since 2004), I help Czech, Slovak and occasionally foreign companies, agencies, sole traders, and students localize various text materials into CZ/SK/EN, draft or revise presentation blogs, articles, and website texts, write, distribute and monitor press releases and other articles in the media, process video subtitles and video voiceover scripts or prepare user documentation especially for software products, all this of course in any of the listed languages.

The full CV can be found on my LinkedIn profile. Please read Business terms before you turn to me with confidence.

Jazykové služby

Obousměrný profesionální překlad CZ/SK/EN: Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 v SK/EN. Překládám všechny druhy textů včetně blogů a článků, technických popisů, obchodních smluv, univerzitních prací, jídelních lístků, uživatelských manuálů, video titulků, celých webů, rozhovorů atd. Zvládnu také větší objem překladu, na který Vám poskytnu hromadnou slevu. Vždy se snažím překládat takovým způsobem, aby nebylo stylisticky zjevné, že se jedná o překlad. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad. Občas pracuji i pro zavedené překladatelské agentury.
 
Jednosměrný základní překlad z jiného světového jazyka do CZ/SK/EN: V tomto případě se jedná o přepracovaný strojový překlad s využitím odborných slovníků pro oborově specifické pojmy. Vždy se snažím překládat takovým způsobem, aby nebylo stylisticky zjevné, že se jedná o překlad. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad.
 
Základní jazyková korektura textu v CZ/SK/EN: Kontrola celkové kvality textu, gramatiky, srozumitelnosti, úplnosti, případně dodržení grafické úpravy a odstranění případných drobných chyb nebo překlepů. Korekturu provádím čistě podle svých dojmů z předloženého textu a neřídím se žádnou metodikou. Služba nezahrnuje záruku 100% bezchybnosti ani korekturu speciálních nářečí, např. historických a regionálních. Z toho důvodu nezahrnuje vyšší úrovně korektury jako např. předtiskovou/předpublikační či odbornou.

Obsahové služby

Prezentační texty (copywriting) v CZ/SK/EN: Články, blogy, novinky, newslettery, popisy produktů a služeb, případové studie, webové texty, scénáře pro video voiceover apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu pro lepší podporu SEO. Služba je určena pro jednorázovou tvorbu nových textů a není vhodná pro účely zdokonalování již existujících textů. Občas pracuji i pro zavedené marketingové agentury a webová studia.
 
Správa webového obsahu: Udržování aktuálního obsahu ve svěřené kategorii vašeho webu (např. Blogy, Novinky, Případové studie, Napsali o nás...) prostřednictvím systému pro správu obsahu (např. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...). Služba nezahrnuje správu sociálních sítí.
 
Video titulky (formát SRT) a transkript hlasové stopy videa včetně jazykové korektury v CZ/SK/EN: Spolu s objednáním video titulků je rovněž nutné přiložit nebo objednat transkript hlasové stopy videa v jazyce titulků. Titulky jsou rozdělené do 2 řádků měnícího se textu s vysoce přesným načasováním.
 
Uživatelská dokumentace v CZ/SK/EN: Tvorba a pravidelná aktualizace uživatelské dokumentace nebo článků znalostní báze včetně obrázkových ilustrací. Služba nezahrnuje přípravu grafické šablony (DTP).

Mediální služby

Příprava a překlad tiskových zpráv a PR článků v CZ/SK/EN: Vedle klasického copywritingu jsem schopen zpracovat i formálně pojaté texty určené pro tiskoviny, online magazíny a jiná média. Jsou-li k tiskové zprávě připojeny kvalitní obrázky, šance na publikování výrazně roste. Občas pracuji i pro zavedené PR agentury.
 
Distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních CZ/SK médií: Kontakty na novináře (medialisty) si buduji a aktualizuji dlouhodobě. Služba nezahrnuje záruku mediálního pokrytí, které závisí výhradně na síle značky a tématu. Reálné očekávání je 1-5 publikovaných článků v menších médiích připadajících na jednu tiskovou zprávu. Tato služba není nijak podmíněna objednávkou přípravy tiskové zprávy, je tedy možné ji objednat i samostatně pro váš vlastní text. Podle zkušeností zákazníků má tato služba bezkonkurenční poměr cena/výkon ve srovnání s podobnou službou v tradiční agentuře.
 
Monitoring veškerých CZ/SK médií: Monitoring všech základních typů CZ/SK médií (web, tisk, TV, rádio) včetně digitální kopie článků (JPEG, PDF), v jiných státech pouze online monitoring médií. Jakožto aktivní předplatitel služby Monitora.cz mám přístup ke stejným zdrojům dat jako specializovaná agentura pro monitoring médií. Služba nezahrnuje monitoring sociálních sítí. Podle zkušeností zákazníků má tato služba bezkonkurenční poměr cena/výkon ve srovnání s podobnou službou v tradiční agentuře.

Language services

Two-way professional translation of CZ/SK/EN: Czech native speaker, certified level C2 in SK/EN. I translate all kinds of text including blogs and articles, technical descriptions, business contracts, university theses, food menus, user manuals, video subtitles, entire websites, interviews, etc. I can also handle a larger volume of translation, for which I will give you a bulk discount. I always try to translate in such a way that it is not stylistically obvious that it is a translation. The service does not include interpreting or certified court translation. Sometimes I also work for established translation agencies.
 
One-way basic translation from another world language into CZ/SK/EN: In this case, it is a reworked machine translation using professional dictionaries for industry-specific terms. I always try to translate in such a way that it is not stylistically obvious that it is a translation. The service does not include interpreting or certified court translation.
 
Basic linguistic text proofreading in CZ/SK/EN: Checking the overall quality of the text, grammar, comprehensibility, completeness or compliance with the graphic design and removal of any minor errors or typos. I make proofreading purely according to my impressions of the submitted text and I do not follow any methodology. The service does not include a 100% guarantee of faultlessness or proofreading of special dialects, such as historical and regional ones. Therefore, it does not include higher levels of proofreading such as pre-press/pre-publication or professional.

Content services

Presentation texts (copywriting) in CZ/SK/EN: Articles, blogs, news, newsletters, product and service descriptions, case studies, website texts, video voiceover scripts, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text for better SEO support. The service is intended for one-time creation of new texts and is not suitable for the purpose of improving already existing texts. Sometimes I also work for established marketing agencies and web studios.
 
Web content management: Keeping up-to-date content in an entrusted category of your website (such as Blogs, News, Case studies, They wrote about us...) via the content management system (e.g. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...). The service does not include social media management.
 
Video subtitles (SRT format) and video voiceover transcript including linguistic proofreading in CZ/SK/EN: Along with ordering video subtitles, it is also necessary to attach or order a video voiceover transcript in the language of subtitles. The subtitles are divided into 2 lines of changing text with high-precision timing.
 
User documentation in CZ/SK/EN: Creation and regular updating of user documentation or knowledge base articles including image illustrations. The service does not include graphic template preparation (DTP).

Media services

Preparation and translation of press releases and PR articles in CZ/SK/EN: In addition to classic copywriting, I am also able to process formally conceived texts intended for printed media, online magazines, and other media. When quality images are attached to a press release, the chance of publishing increases significantly. Sometimes I also work for established PR agencies.
 
Distribution of press releases and PR articles to relevant CZ/SK media: I build up and update contacts for journalists (medialists) on a long-term basis. The service does not include a media coverage guarantee, which depends solely on the strength of the brand and the topic. The real expectation is 1-5 published articles in smaller media per one press release. This service is in no way conditioned by the order to prepare a press release, so it is possible to order it separately for your own text. According to customer experience, this service has an unrivaled price/performance ratio compared to a similar service in a traditional agency.
 
Monitoring of all CZ/SK media: Monitoring of all basic types of CZ/SK media (web, print, TV, radio) including a digital copy of the articles (JPEG, PDF), just online media monitoring in other countries. As an active subscriber of Monitora.cz, I have access to the same data sources as a specialized media monitoring agency. The service does not include social media monitoring. According to customer experience, this service has an unrivaled price/performance ratio compared to a similar service in a traditional agency.

Úspěšné projekty v oblasti jazykových služeb

Překlad anglického jazyka: Café Louvre (2018-pokračuje), WILLIAM Rescue Restaurant (2019-pokračuje), Easy Project (2017-pokračuje), Easy Software (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), DEGA CZ (2019-pokračuje), Evoke Concept (2017-pokračuje), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), Hotel Hubert (2020), DEFEND INSURANCE (2020), Marshall Goldsmith (2019-2020), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), IceWarp (2017), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Den chytrých aut (2017), Valeo (2017), atlantis telecom (2017), Ministerstvo dopravy ČR (2016), Agentura, SE (2016), Hoka Trade (2016), itself (2015)

Překlad slovenského jazyka: Klub zdravia WAVITA (2019-pokračuje), Hotel Hubert (2020), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), ENERTIG (2018), LALA MARKET (2018)

Jazyková korektura textu: Easy Project EN+CZ (2017-pokračuje), Easy Software EN+CZ (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), Xiaomi Czech (2018-2020)

Spolupracující překladatelské agentury: Polyglot (2018-2019), POPROCKY (2016-2017)

Úspěšné projekty v oblasti obsahových služeb

Blogy a články: české, slovenské, anglické

Webový copywriting: Easy Project EN+CZ (2017-pokračuje), Easy Software EN+CZ (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-pokračuje), Simpleway Europe (2019-pokračuje), CREATIVE okna & dveře (2020), etuo.sk (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyspimesa.sk (2019), BIBUS (2019), Jižní Tyrolsko (2018-2019), Calculoid (2018-2019), prokyber (2018-2019), ČMIS SQL (2017-2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), Bell&Hurry (2017-2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), Profi-kancelář (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), Astrill VPN (2017), Alza.cz (2015-2017), Svépomocí.cz (2016), veletrh AMPER (2015), Sprinx Systems (2008-2013)

Případové studie: LLP CRM (2015-pokračuje), Easy Project EN+CZ (2017-pokračuje), Easy Redmine (2017-pokračuje), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), VŠPP Praha (2007)

Scénáře pro video voiceover: DEGA CZ (2019-pokračuje), Easy Project EN+CZ (2017-2018), Easy Redmine (2017-2018)

Video titulky: Welcome to the Jungle (2020-pokračuje)

Uživatelská dokumentace: Easy Project (2016-pokračuje), Easy Redmine (2016-pokračuje)

Spolupracující marketingové agentury a webová studia: Evoke Concept (2017-pokračuje), DARQ Studio (2019-pokračuje), Jana Šmerdová (2020-pokračuje), Evocreative (2019), MenSeek (2017)

Úspěšné projekty v oblasti mediálních služeb

Tiskové zprávy a monitoring médií: Viber (2018-pokračuje), Eaton Elektrotechnika (2019-pokračuje), Emailkampane.cz (2018-pokračuje), Roivenue (2018-2020), Wrike (2019), CES 2020 (2019), VITATREND (2018), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), NetTravel.cz (2005-2006)

Spolupracující PR agentury: Oxygen Communications (2016-pokračuje), Passion Communications (2018), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), Neopublic Porter Novelli (2005-2007)

Successful projects in the field of language services

English language translation: Café Louvre (2018-ongoing), WILLIAM Rescue Restaurant (2019-ongoing), Easy Project (2017-ongoing), Easy Software (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), DEGA CZ (2019-ongoing), Evoke Concept (2017-ongoing), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), Hotel Hubert (2020), DEFEND INSURANCE (2020), Marshall Goldsmith (2019-2020), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), IceWarp (2017), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Smart Cars Day (2017), Valeo (2017), atlantis telecom (2017), The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016), Agentura, SE (2016), Hoka Trade (2016), itself (2015)

Slovak language translation: Klub zdravia WAVITA (2019-ongoing), Hotel Hubert (2020), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), ENERTIG (2018), LALA MARKET (2018)

Linguistic text proofreading: Easy Project EN+CZ (2017-ongoing), Easy Software EN+CZ (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), Xiaomi Czech (2018-2020)

Cooperating translation agencies: Polyglot (2018-2019), POPROCKY (2016-2017)

Successful projects in the field of content services

Blogs and articles: Czech, Slovak, English

Website copywriting: Easy Project EN+CZ (2017-ongoing), Easy Software EN+CZ (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), WILLIAM Congress & Wellness Mountain HOTEL (2019-ongoing), Simpleway Europe (2019-ongoing), CREATIVE okna & dveře (2020), etuo.sk (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyspimesa.sk (2019), BIBUS (2019), South Tyrol (2018-2019), Calculoid (2018-2019), prokyber (2018-2019), ČMIS SQL (2017-2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), Bell&Hurry (2017-2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), Profi-kancelář (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), Astrill VPN (2017), Alza.cz (2015-2017), Svépomocí.cz (2016), AMPER trade fair (2015), Sprinx Systems (2008-2013)

Case studies: LLP CRM (2015-ongoing), Easy Project EN+CZ (2017-ongoing), Easy Redmine (2017-ongoing), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), VŠPP Praha (2007)

Video voiceover scripts: DEGA CZ (2019-ongoing), Easy Project EN+CZ (2017-2018), Easy Redmine (2017-2018)

Video subtitles: Welcome to the Jungle (2020-ongoing)

User documentation: Easy Project (2016-ongoing), Easy Redmine (2016-ongoing)

Cooperating marketing agencies and web studios: Evoke Concept (2017-ongoing), DARQ Studio (2019-ongoing), Jana Šmerdová (2020-ongoing), Evocreative (2019), MenSeek (2017)

Successful projects in the field of media services

Press releases and media monitoring: Viber (2018-ongoing), Eaton Elektrotechnika (2019-ongoing), Emailkampane.cz (2018-ongoing), Roivenue (2018-2020), Wrike (2019), CES 2020 (2019), VITATREND (2018), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), NetTravel.cz (2005-2006)

Cooperating PR agencies: Oxygen Communications (2016-ongoing), Passion Communications (2018), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), Neopublic Porter Novelli (2005-2007)

Odborné kurzy a certifikáty

Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky, 2006)

Professional courses and certificates

Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University, 2014)
Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba: Hodinová sazba činí 300 Kč a platí pro veškeré poskytované služby. Hromadná sleva ve výši 15 % se vztahuje na samostatnou objednávku s pracností nejméně 30 hodin (nevztahuje se na soubor více objednávek, z nichž žádná samostatně tento limit nesplňuje). Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Konzultace a vyřízení reklamačního nároku (viz Záruční podmínky) jsou samozřejmě zdarma. Cena se vypočítává z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a nepodléhá žádným dodatečným příplatkům (ani za expresní dokončení). Bezplatný zkušební úkol je možný v časové náročnosti do 30 minut. Závaznou cenu za celou objednávku lze poskytnout předem, pouze je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
 
Časová náročnost (pracnost): Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) zdrojového textu pro překlad v kategorii CZ/SK↔EN nebo jiný jazyk→CZ/SK/EN = 1 h (do 30 NS 300 Kč/NS, nad 30 NS 255 Kč/NS), normostrana zdrojového textu pro překlad v kategorii CZ↔SK = 0,6 h (do 50 NS 180 Kč/NS, nad 50 NS 153 Kč/NS), normostrana originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h (do 20 NS 450 Kč/NS, nad 20 NS 382,5 Kč/NS), distribuce tiskové zprávy či PR článku do CZ/SK médií = 1 h (300 Kč/distribuce), video titulky (formát SRT) vyrobené z transkriptu hlasové stopy videa v jazyce titulků = 0,25 h na 1 minutu videa (75 Kč/min), transkript hlasové stopy videa v jazyce videa včetně jazykové korektury = 0,25 h na 1 minutu videa (75 Kč/min), transkript hlasové stopy videa v jiném jazyce včetně jazykové korektury = transkript hlasové stopy videa v jazyce videa + překlad (1 minuta videa obsahuje přibližně 0,5 normostrany transkriptu), ostatní služby dle náročnosti. Korektura strojového překladu je účtována v plné ceně překladu, proto je výhodnější objednat překlad než jeho korekturu. V případě pouhé úpravy již existujícího použitelného textu a také v případě opakování stejných pasáží textu se časová náročnost odpovídajícím způsobem sníží. Vlastní rešerše podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání je v čase již zahrnuta.
 
Dostupnost a kapacita: Informaci o mé aktuální dostupnosti a možném termínu dokončení své objednávky zjistíte na dotaz. Potřebujete-li rychlou odpověď, doporučuji zavolat. Pokud se dotazujete e-mailem, očekávejte dobu odezvy obvykle v minutách, nejpozději však do 4 hodin.
 
Jak objednat: Objednávku můžete zaslat na kontaktní e-mail. Tato by měla obsahovat přesné a úplné zadání práce včetně všech příloh, přípustný termín dokončení a fakturační údaje objednatele (u první objednávky). Chcete-li, abych při zpracování zadání použil Vámi dodané podklady, nezapomeňte je k objednávce přiložit spolu s případnou šablonou, do které bych měl psát nebo překládat text (v upravitelném formátu MS Office, ne PDF). Některé informace lze poskytnout i přes telefon, Skype nebo jinou službu vzdálené komunikace. Objednávku obratem potvrdím. Objednání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany není vyžadována písemná smlouva o dílo. Je-li objednatelem fyzická osoba a objednávka je většího rozsahu, může být požadována zálohová platba.
 
Záruční podmínky: Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh vzájemného vyrovnání (např. oprava, sleva). Drobné nedostatky, které neovlivňují použitelnost díla jako celku, nejsou objektivním důvodem k reklamaci. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
 
Fakturace: Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Na žádost kterékoli ze stran bude faktura vystavena v průběhu realizace objednávky za její část dokončenou k danému dni.
 
Neplatiči: Dlouhodobá úmyslná prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnutou službu v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Žádné další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.
 
Vzájemná komunikace: Neuctivá, donucovací či autoritativní komunikace stejně jako nevhodné poučování ze strany klienta je pádným důvodem k nezahájení či ukončení spolupráce. Důležité je vědět, že dělám veškerou práci v kvalitě, která odpovídá mým schopnostem, a žádnou vědomě nezanedbávám, proto také žádné nedostatky nejsou úmyslné, a tudíž není radno klást mi je za vinu. Pokud nejste s mou prací spokojeni, spojte se se mnou buď telefonicky nebo osobně (ne e-mailem, jinak riskujete) a vyřešíme to slušnou domluvou. Pokud jsem v předložené práci udělal chybu, kterou nechcete, abych opakoval, nejlepším řešením je zdvořile mě upozornit bez nadbytečného důrazu, dehonestace nebo hrozby. Můžete se spolehnout, že si vaše upozornění vezmu dostatečně k srdci a vynasnažím se, seč bude v mých silách, abych ji znovu neudělal. Spolupráce ve stresující atmosféře je dlouhodobě neudržitelná.

Business terms

Hourly rate: The hourly rate amounts to CZK 300 and applies to all services provided. A bulk discount of 15 % applies to a separate order with a workload of at least 30 hours (does not apply to a set of multiple orders, none of which alone meets this limit). The rate in other currency is governed by the current exchange rate. Consulting and the settlement of a warranty claim (see Warranty conditions) are, of course, free of charge. The price is calculated from the extent of the completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to any additional surcharges (not even for express completion). A free trial task is possible within 30 minutes of time consumption. A binding price for a whole order can be provided in advance only if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
 
Time consumption (workload): A standard page (1,800 symbols with spaces) of the source text for translation in the category CZ/SK↔EN or other language→CZ/SK/EN = 1 h (up to 30 pages CZK 300/page, over 30 pages CZK 255/page), a standard page of the source text for translation in the category CZ↔SK = 0.6 h (up to 50 pages CZK 180/page, over 50 pages CZK 153/page), a standard page of original text in CZ/SK/EN = 1.5 h (up to 20 pages CZK 450/page, over 20 pages CZK 382,5/page), distribution of a press release or a PR article to CZ/SK media = 1 h (CZK 300/distribution), video subtitles (SRT format) made from a video voiceover transcript in the language of subtitles = 0.25 h per 1 minute of video (CZK 75/min), a video voiceover transcript in the video language including linguistic proofreading = 0.25 h per 1 minute of video (CZK 75/min), a video voiceover transcript in other language including linguistic proofreading = a video voiceover transcript in the video language + translation (1 minute of video contains approximately 0.5 standard page of transcript), other services as per difficulty. Proofreading of a machine translation is charged at the full price of the translation, therefore, it is more advantageous to order a translation than its proofreading. In case of a mere modification of an already existing applicable text and also in case of repeating the same passages of the text, the time consumption shall be reduced accordingly. The custom research of documents necessary for quality processing of the assignment is already included in the time.
 
Availability and capacity: Information about my current availability and the possible completion date of your order can be found out on request. If you need a quick answer, I recommend calling. If you ask by e-mail, expect a response time usually in minutes but no later than 4 hours.
 
How to order: You may send an order to the contact e-mail. This should contain an accurate and complete work assignment including any attachments, the acceptable completion date, and billing information of the orderer (for the first order). If you would like me to use your materials when processing the assignment, make sure to include them with your order along with a potential template in which I should write or translate text (in editable MS Office format, not PDF). Some information can also be provided via telephone, Skype or another remote communication service. I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. No written contract for work is required from my side. If the orderer is a natural person and the order is of a larger extent, an advance payment may be required.
 
Warranty conditions: If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. The warranty claim shall be acknowledged if the orderer explains objective issues in the submitted work and presents his own proposal for the reciprocal settlement (e.g. correction, discount). Minor shortcomings, which do not affect the usability of the work as a whole, are not an objective reason for complaint. Liability for damages caused by an incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
 
Invoicing: Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of the work done and time spent. At the request of either party, the invoice shall be issued during the execution of the order for its part completed by that day.
 
Defaulters: A long-term intentional payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for a properly provided service at the invoice due date or after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it within an execution/insolvency proceeding including related costs and the statutory default interest. No more orders shall be accepted from the same orderer.
 
Mutual communication: Disrespectful, coercive or authoritative communication as well as inappropriate lecturing from a client is a strong reason to not start or terminate the cooperation. It is important to know that I do all the work in a quality that matches my abilities and I do not consciously neglect any, so no shortcomings are intentional, and it is therefore not advisable to blame me for them. If you are not satisfied with my work, contact me either by phone or in person (not by e-mail, otherwise you take a risk) and we will solve it by a decent agreement. If I have made a mistake in the submitted work that you do not want me to repeat, the best solution is to politely alert me without undue emphasis, dishonesty or threat. You can count on me to take your alert seriously enough and do my best not to make it again. Cooperation in a stressful atmosphere is unsustainable in the long run.