Překladatelské, jazykové, obsahové a mediální služby v CZ, SK, EN

                   

Překladatelské, jazykové, obsahové a mediální služby v CZ, SK, EN

                   

Translation, language, content and media services in CZ, SK, EN

Kontakt

Provozovatel: Bc. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky a objednávky)
Mobil/SMS: +420 735 531 366 (pro dotazy a konzultace)
Web: LukasBena.cz
IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

Operator: Bc. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (for inquiries and orders)
Mobile/SMS: +420 735 531 366 (for questions and consulting)
Web: LukasBena.cz
ID: 05138515 (non-VAT payer)

Čím se zabývám

Již od roku 2004 pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem a drobným podnikatelům psát i revidovat jejich prezentační firemní/produktové texty nebo je lokalizovat do češtiny, slovenštiny a angličtiny, tvořit a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií, skripty pro voiceover a video titulky v libovolném z uvedených jazyků nebo připravovat uživatelskou dokumentaci pro softwarové a technické produkty.

Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Než se na mě obrátíte, přečtěte si prosím pozorně Obchodní podmínky.

What I do

Already since 2004 I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies and small businessmen write and revise their presentation corporate/product texts or localize them into Czech, Slovak, and English, create and distribute press releases, process media monitoring, voiceover scripts and video captions in any of the said languages or prepare user documentation for software and technical products.

The full CV can be found on my LinkedIn profile. Please read Business terms carefully before contacting me.

Překladatelské a jazykové služby

Obousměrný profesionální překlad češtiny, slovenštiny a angličtiny – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad. Občas pracuji i pro zavedené překladatelské agentury.
Jednosměrný překlad z jiného světového jazyka do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřený překlad.
Jazyková korektura češtiny, slovenštiny a angličtiny – Kontrola textu po stylistické a gramatické stránce. Služba nezahrnuje záruku bezchybnosti ani korekturu speciálních nářečí, např. historických a regionálních.

Obsahové služby

Prezentační firemní/produktové texty (copywriting) v češtině, slovenštině a angličtině – Články, blogy, novinky, newslettery, popisy produktů a služeb, případové studie, webové texty, skripty pro voiceover apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu pro lepší podporu SEO. Občas pracuji i pro zavedené marketingové agentury a webová studia.
Video titulky (formát SRT) a transkripce hlasové stopy včetně jazykové korektury v češtině, slovenštině a angličtině. Spolu s objednáním video titulků je rovněž nutné přiložit nebo objednat transkript hlasové stopy v jazyce titulků. Titulky jsou rozdělené do 2 řádků měnícího se textu s vysoce přesným načasováním.
Správa webového obsahu – Udržování aktuálního obsahu ve svěřené kategorii vašeho firemního/produktového webu prostřednictvím systému pro správu obsahu (např. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).
Uživatelská dokumentace pro softwarové a technické produkty v češtině, slovenštině a angličtině – Tvorba a pravidelná aktualizace uživatelské dokumentace nebo článků znalostní báze včetně obrázkových ilustrací. Služba nezahrnuje přípravu grafického designu (DTP).

Mediální služby

Příprava a/nebo distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií. Kontakty na novináře (medialisty) si buduji a aktualizuji dlouhodobě. Služba nezahrnuje záruku mediálního pokrytí, které závisí na síle značky a tématu. Reálné očekávání je 1-5 publikovaných článků v menších médiích připadajících na jednu tiskovou zprávu. Občas pracuji i pro zavedené PR agentury.
Monitoring médií – Monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně digitální kopie článků (JPEG, PDF), v jiných státech pouze online monitoring médií.

Translation and language services

Two-way professional translation of Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English. The service does not include interpreting or certified court translation. Sometimes I even work for established translation agencies.
One-way translation from another world language into Czech, Slovak, and English. The service does not include interpreting or certified court translation.
Language proofreading of Czech, Slovak, and English – Text check in terms of stylistics and grammar. The service does not include a guarantee of faultlessness or correction of special dialects, e.g. historical and regional.

Content services

Presentation corporate/product texts (copywriting) in Czech, Slovak, and English – Articles, blogs, news, newsletters, product and service descriptions, case studies, website texts, voiceover scripts, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text for better SEO support. Sometimes I even work for established marketing agencies and web studios.
Video captions (SRT format) and voiceover transcript including language proofreading in Czech, Slovak, and English. Along with ordering video captions, it is also necessary to attach or order a voiceover transcript in the language of captions. The captions are divided into 2 lines of changing text with high-precision timing.
Web content management – Keeping up-to-date content in an entrusted category of your corporate/product website via the content management system (e.g. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).
User documentation for software and technical products in Czech, Slovak, and English – Creation and regular updating of user documentation or knowledge base articles including image illustrations. The service does not include graphic design preparation (DTP).

Media services

Preparation and/or distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media. I build up and update contacts to journalists (medialists) in the long term. The service does not include media coverage guarantee, which depends on the strength of the brand and the topic. The real expectation is 1-5 published articles in smaller media per one press release. Sometimes I even work for established PR agencies.
Media monitoring – Monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including a digital copy of the articles (JPEG, PDF), just online media monitoring in other countries.

Referenční ukázky překladatelských
a jazykových služeb
(včetně současných a bývalých klientů)

➤ Ukázky česko-anglického překladu zahrnují jídelní lístky proslulé pražské restaurace Café Louvre (2018-nyní, poděkování), WILLIAM Rescue Restaurant (2019) a Hoka Trade (2016), weby Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní), Easy Redmine (2017-nyní), Calculoid (2018-2019), DEGA CZ (2019-nyní), Evoke Concept (2017-nyní), Deštné v Orlických horách (2019), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Den chytrých aut (2017), Valeo (2017), Ministerstvo dopravy ČR (2016), Agentura, SE (2016) a itself (2015).
➤ Ukázky anglicko-českého překladu zahrnují weby DEFEND INSURANCE (2020), Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní), Marshall Goldsmith (2019-2020) a IceWarp (2017).
➤ Ukázky česko-slovenského překladu zahrnují weby Klub zdravia WAVITA (2019-nyní), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018) a ENERTIG (2018).
➤ Ukázky slovensko-českého překladu zahrnují web LALA MARKET (2018) a článek Silnice-zeleznice.cz (2019).
➤ Ukázky korektur českého jazyka zahrnují weby Xiaomi Czech (2018-2020), DEGA CZ (2019-nyní), prokyber (2018-2019), Profi-kancelář (2017) a Vigour (2007).
➤ Ukázky korektur slovenského jazyka zahrnují web WALMARK (2019-nyní).
Spolupráce s překladatelskými agenturami zahrnuje Polyglot (2018-2019) a POPROCKY (2016-2017).

Referenční ukázky obsahových služeb
(včetně současných a bývalých klientů)

➤ Ukázky firemních a produktových blogů jsou k nahlédnutí v češtině, slovenštině a angličtině (2012-nyní), dále zahrnují Bývanie (2020), ČMIS SQL (2017-2019), Vyspimesa.sk (2019), Emailkampane.cz (2018-2019), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyber CRM (2017-2018), VITATREND (2018), Groomio (2018), Alza.cz (2015-2017), atlantis telecom (2017), Kameň Skalica (2017), Live on Riviera (2016), Svépomocí.cz (2016), Cross Masters (2016), veletrh AMPER (2015), Sprinx Systems (2008-2013) a VIV NETworks (2013).
➤ Ukázky kreativních webových textů v češtině zahrnují Jižní Tyrolsko (2018-2019), Uno Society (2019), TOP Zastavárna (2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), EFT terapie Praha (2017) a Královéhradecká lékárna (2017), ve slovenštině zahrnují etuo.sk (2019), v angličtině zahrnují Simpleway Europe (2019-nyní), Bell&Hurry (2017-2018) a Astrill VPN (2017).
➤ Ukázky případových studií v češtině zahrnují LLP CRM (2015-nyní), Easy Project (2017-nyní), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018) a VŠPP Praha (2007), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-nyní), Easy Redmine (2017-nyní) a Corehounds (2018).
➤ Ukázky skriptů pro voiceover v češtině zahrnují Easy Project (2017-2018) a DEGA CZ (2019), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-2018) a Easy Redmine (2017-2018).
➤ Ukázky video titulků zahrnují Welcome to the Jungle (2020-nyní).
➤ Ukázky uživatelské dokumentace v angličtině zahrnují Easy Project (2016-nyní) a Easy Redmine (2016-nyní), v češtině zahrnují ARBES FEIS (2006) a NVision FORIS BSS/OSS (2006).
Spolupráce s marketingovými agenturami a webovými studii zahrnuje Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019), DARQ Studio (2019), Comin.cz (2019), Inizio Internet Media (2019), Expertia Digital (2019), DOT11 (2019), CHEESE MEDIA (2018), Fraggo.Net (2018), A studio group (2018), Mikulecky Agency (2017), MenSeek (2017), Smart Point (2017), ANTEE (2016) a Scheema Digital (2016).

Referenční ukázky mediálních služeb
(včetně současných a bývalých klientů)

➤ Ukázky tiskových zpráv a monitoringu médií zahrnují Viber (2018-nyní), Eaton Elektrotechnika (2015-nyní), Wrike (2019), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-nyní), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), Geewa (2007) a NetTravel.cz (2005-2006).
➤ Ukázky redakčních článků z mých školních let zahrnují iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005) a CZC.cz (2004).
Spolupráce s PR agenturami zahrnuje Oxygen Communications (2016-nyní), Passion Communications (2018), KNOWLIMITS Group (2017), Just Communication (2015), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), MEDIAKOM (2007) a Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Reference examples of translation
and language services
(including current and former clients)

➤ Examples of Czech-English translation include food menus of famous Prague restaurant Café Louvre (2018-now, a thankyou), WILLIAM Rescue Restaurant (2019), and Hoka Trade (2016), websites Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), Easy Redmine (2017-now), Calculoid (2018-2019), DEGA CZ (2019-now), Evoke Concept (2017-now), Deštné v Orlických horách (2019), ETC (2020), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Smart Cars Day (2017), Valeo (2017), The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016), Agentura, SE (2016), and itself (2015).
➤ Examples of English-Czech translation include websites DEFEND INSURANCE (2020), Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), Marshall Goldsmith (2019-2020), and IceWarp (2017).
➤ Examples of Czech-Slovak translation include websites Klub zdravia WAVITA (2019-now), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), and ENERTIG (2018).
➤ Examples of Slovak-Czech translation include website LALA MARKET (2018) and article Silnice-zeleznice.cz (2019).
➤ Examples of Czech proofreading include websites Xiaomi Czech (2018-2020), DEGA CZ (2019-now), prokyber (2018-2019), Profi-kancelář (2017), and Vigour (2007).
➤ Examples of Slovak proofreading include website WALMARK (2019-now).
Cooperation with translation agencies includes Polyglot (2018-2019) and POPROCKY (2016-2017).

Reference examples of content services
(including current and former clients)

➤ Examples of business and product blogs are available in Czech, Slovak, and English (2012-now), further include Bývanie (2020), ČMIS SQL (2017-2019), Vyspimesa.sk (2019), Emailkampane.cz (2018-2019), Svépomocí.cz (2016), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyber CRM (2017-2018), VITATREND (2018), Groomio (2018), Alza.cz (2015-2017), atlantis telecom (2017), Kameň Skalica (2017), Live on Riviera (2016), Cross Masters (2016), AMPER trade fair (2015), Sprinx Systems (2008-2013), and VIV NETworks (2013).
➤ Examples of creative website texts in Czech include South Tyrol (2018-2019), Uno Society (2019), TOP Zastavárna (2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), EFT terapie Praha (2017), and Královéhradecká lékárna (2017), in Slovak include etuo.sk (2019), in English include Simpleway Europe (2019-now), Bell&Hurry (2017-2018), and Astrill VPN (2017).
➤ Examples of case studies in Czech include LLP CRM (2015-now), Easy Project (2017-now), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), and VŠPP Praha (2007), in English include Easy Project (2017-now), Easy Redmine (2017-now), and Corehounds (2018).
➤ Examples of voiceover scripts in Czech include Easy Project (2017-2018) and DEGA CZ (2019), in English include Easy Project (2017-2018) and Easy Redmine (2017-2018).
➤ Examples of video captions include Welcome to the Jungle (2020-now).
➤ Examples of user documentation in English include Easy Project (2016-now) and Easy Redmine (2016-now), in Czech include ARBES FEIS (2006) and NVision FORIS BSS/OSS (2006).
Cooperation with marketing agencies and web studios includes Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019), DARQ Studio (2019), Comin.cz (2019), Inizio Internet Media (2019), Expertia Digital (2019), DOT11 (2019), CHEESE MEDIA (2018), Fraggo.Net (2018), A studio group (2018), Mikulecky Agency (2017), MenSeek (2017), Smart Point (2017), ANTEE (2016), and Scheema Digital (2016).

Reference examples of media services
(including current and former clients)

➤ Examples of press releases and media monitoring include Viber (2018-now), Eaton Elektrotechnika (2015-now), Wrike (2019), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-now), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), Geewa (2007), and NetTravel.cz (2005-2006).
➤ Examples of editorial articles from my school years include iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005), and CZC.cz (2004).
Cooperation with PR agencies includes Oxygen Communications (2016-now), Passion Communications (2018), KNOWLIMITS Group (2017), Just Communication (2015), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), MEDIAKOM (2007), and Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Odborné kurzy a certifikáty

Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016)
Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional courses and certificates

Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba – Pro veškeré služby platí hodinová sazba 290 Kč. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Konzultace a vyřízení reklamačního nároku (viz Záruční podmínky) jsou samozřejmě zdarma. Cena se vypočítává z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná. Bezplatný zkušební úkol je možný v časové náročnosti do 30 minut. Závaznou cenu za celé dílo lze poskytnout předem, pouze je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
Časová náročnost (pracnost) – Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) výstupního překladu v kategorii CZ/SK↔EN nebo jiný jazyk→CZ/SK/EN = 1 h (290 Kč/NS), normostrana výstupního překladu v kategorii CZ↔SK = 0,6 h (174 Kč/NS), normostrana originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h (435 Kč/NS), distribuce tiskové zprávy či PR článku do CZ/SK médií = 1 h (290 Kč/distribuce), video titulky (formát SRT) vyrobené z transkriptu hlasové stopy v jazyce titulků = 0,2 h na 1 minutu videa (58 Kč/min), transkript hlasové stopy v jazyce videa včetně jazykové korektury = 0,25 h na 1 minutu videa (73 Kč/min), transkript hlasové stopy v jiném jazyce včetně jazykové korektury = transkript hlasové stopy v jazyce videa + překlad (1 minuta videa obsahuje přibližně 0,5 normostrany transkriptu), ostatní služby dle náročnosti. V případě pouhé úpravy již existujícího použitelného textu a také v případě opakování stejných pasáží textu se časová náročnost odpovídajícím způsobem sníží. Čas zahrnuje vlastní rešerši podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání.
Dostupnost a kapacita – Informaci o mé aktuální dostupnosti a možném termínu dokončení své objednávky zjistíte na dotaz. Pokud se dotazujete e-mailem, předpokládejte dobu odezvy v hodinách.
Jak objednat – Objednávku můžete zaslat na kontaktní e-mail. Tato by měla obsahovat fakturační údaje objednatele (u první objednávky), dále přesné a úplné zadání práce a přípustný termín dokončení. Chcete-li, abych při zpracování zadání použil vámi dodané podklady, nezapomeňte je k objednávce přiložit spolu s případnou šablonou, do které bych měl psát nebo překládat text (v upravitelném formátu MS Office, ne PDF). Některé informace lze předat i přes telefon, Skype nebo obdobnou službu. Objednávku obratem potvrdím. Objednání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany není vyžadována písemná smlouva o dílo.
Záruční podmínky – Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Drobné nedostatky nejsou objektivním důvodem k reklamaci. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
Fakturace – Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Na žádost kterékoli ze stran bude faktura vystavena v průběhu realizace objednávky za její část dokončenou k danému dni.
Neplatiči – Dlouhodobá prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnutou službu v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Žádné další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.

Business terms

Hourly rate – A hourly rate of CZK 290 applies to all services. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. Consulting and the settlement of a warranty claim (see Warranty conditions) are, of course, free of charge. The price is calculated from the extent of the completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final. A free trial task is possible within 30 minutes of time consumption. A binding price for the whole work can be provided in advance only if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
Time consumption (laboriousness) – A standard page (1,800 symbols with spaces) of the output translation in category CZ/SK↔EN or other language→CZ/SK/EN = 1 h (CZK 290/page), a standard page of the output translation in category CZ↔SK = 0.6 h (CZK 174/page), a standard page of original text in CZ/SK/EN = 1.5 h (CZK 435/page), distribution of a press release or a PR article to CZ/SK media = 1 h (CZK 290/distribution), video captions (SRT format) made from a voiceover transcript in the language of captions = 0.2 h per 1 minute of video (CZK 58/min), a voiceover transcript in the video language including language proofreading = 0.25 h per 1 minute of video (CZK 73/min), a voiceover transcript in other language including language proofreading = a voiceover transcript in the video language + translation (1 minute of video contains approximately 0.5 standard page of transcript), other services as per difficulty. In case of a mere modification of an already existing applicable text and also in case of repeating the same passages of the text, the time consumption shall be reduced accordingly. The time includes own research of the materials necessary for quality processing of the assignment.
Availability and capacity – Information about my current availability and the possible completion date of your order can be found out on request. If you ask by e-mail, assume a response time in hours.
How to order – You may send an order to the contact e-mail. This should include billing information of the orderer (for the first order) as well as an accurate and complete work assignment and the acceptable completion date. If you would like me to use your materials when processing the assignment, make sure to include them with your order along with a potential template in which I should write or translate text (in editable MS Office format, not PDF). Some information can also be transferred via telephone, Skype or a similar service. I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. No written contract for work is required from my side.
Warranty conditions – If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. The warranty claim shall be acknowledged if the orderer explains objective issues in the submitted work and presents his own proposal for the settlement (e.g. correction, discount). Minor shortcomings are not an objective reason for complaint. Liability for damages caused by an incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
Invoicing – Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of the work done and time spent. At the request of either party, the invoice shall be issued during the execution of the order for its part completed by that day.
Defaulters – A long-term payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for a properly provided service at the invoice due date or after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it within an execution/insolvency proceeding including related costs and the statutory default interest. No more orders shall be accepted from the same orderer.