Bc. Lukáš Beňa - překlady CZ/SK/EN, obsahový marketing, SEO, sociální sítě, PR

Bc. Lukáš Beňa

Lukáš Beňa

Překlady CZ/SK/EN, obsahový marketing, SEO, sociální sítě, PR

CZ/SK/EN Translations, Content Marketing, SEO, Social Media, PR

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobil: +420 731 768 703
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobile: +420 731 768 703
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Již od maturity v roce 2004 pracuji vedle svého zaměstnání rovněž na volné noze, kdy z domova poskytuji externí služby pro firmy, zejména ty, které se zabývají IT a spotřební elektronikou (ne výlučně). Životopis a ukázky mých textů najdete v sekci Publikace mého LinkedIn profilu a také zde.

Who I am

Since high school graduation in 2004, I've also been working as a self-employed freelancer providing my home-based external services to businesses, especially those involved in IT and consumer electronics (not exclusively). CV and examples of my texts can be found in the Publications section of my LinkedIn profile and also here.

Externí služby

► Obousměrný překlad a korektura v CZ/SK/EN (certifikovaná EN úroveň C2), ne tlumočení
► Marketingové texty v CZ/SK/EN, publikování obsahu na webu klienta
► Optimalizace pro vyhledávače (SEO) webových stránek a textového obsahu
► Správa sociálních sítí v CZ/SK/EN
► PR - příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků pro česká a slovenská média, online monitoring médií

External services

► Two-way translation and proofreading in CZ/SK/EN (certified EN level C2), not interpreting
► Marketing texts in CZ/SK/EN, content publishing on the client's website
► Search engine optimization (SEO) for web pages and text content
► Social media management in CZ/SK/EN
► PR - preparation and distribution of press releases and PR articles for Czech and Slovak media, online media monitoring

Top 10 úspěchů

► Desítky dlouholetých přímých klientů (nepočítaje klienty mých zaměstnavatelů)
► Vyrovnaný objem práce pro místní klienty v českém jazyce a pro mezinárodní klienty v anglickém jazyce
► Kompletní tvorba a aktualizace znalostní báze v EN a tvorba/správa obsahu v CZ/EN pro veškeré weby mezinárodní společnosti Easy Software Ltd.
► Překlad kompletní webové prezentace do EN pro Ministerstvo dopravy ČR
► Mnohaleté místní mediální zastoupení věhlasných mezinárodních značek jako např. TomTom International, Verbatim Europe a Freecom
► Tisíce napsaných a přeložených článků, tiskových zpráv, blogů a jiných marketingových a PR textů
► Stovky etablovaných kontaktů s českými a slovenskými novináři
Nejdiskutovanější článek v historii e-shopu CZC.cz
► Zajištění veškeré komunikace na sociálních sítích pro všechny dosavadní zaměstnavatele
► Zastřešení všech aspektů obsahového marketingu pro všechny dosavadní zaměstnavatele

Top 10 successes

► Dozens of long-term direct clients (excluding my employers' clients)
► Balanced work volume for local clients in Czech and for international clients in English
► Complete creation and update of EN knowledge base and CZ/EN content creation/management for all websites of international company Easy Software Ltd.
► Translation of a complete web presentation into EN for the Ministry of Transport of the Czech Republic
► Long-time local media representation of renowned international brands such as TomTom International, Verbatim Europe, and Freecom
► Thousands of written and translated articles, press releases, blogs, and other marketing and PR texts
► Hundreds of established contacts with Czech and Slovak journalists
The most discussed article in the history of the e-shop CZC.cz
► Ensuring all communications on social networks for all existing employers
► Covering all aspects of content marketing for all existing employers

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz)
► 2016 - Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Translation of a professional book in English" (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web)
► 2006 - Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč nebo 11,5 € na všechny poskytované služby a konzultace. Oprava nekvalitně odvedené práce je samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Nejsem plátce DPH, cena je konečná.
Časová náročnost - Je-li výstupem text, strávený čas je přímo úměrný jeho konečnému rozsahu (po zapracování všech připomínek). Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu střední obtížnosti v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu střední obtížnosti = 1 h, normostrana výsledného SK překladu střední obtížnosti = 0,5 h, originální příspěvek na sociální sítě s obrázkem = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy do médií = 1 h, ostatní služby dle náročnosti. Vlastní rešerše zdrojů je v čase již zahrnuta.
Dostupnost - Téměř denně 8:00 - 9:30 a 18:00 - 00:00 SEČ.
Jak objednat - Pošlete objednávku na kontaktní e-mail včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami a fakturačních údajů (noví klienti), co nejkonkrétnější zadání úkolu (ne rámcové představy) a požadovaný termín dokončení. Doporučuji začít jednodušším a menším úkolem. U odborných témat je vhodné přiložit informační zdroje nebo odkazy. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, na konci měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má klient zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže klient vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a připojí vlastní návrh řešení (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby klient neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám.

Business terms

Hourly rate - 290 CZK or 11.5 € for all services and consultations provided. Revision of poorly done work is obviously free of charge. Bulk discounts are not provided and testing assignments are not free of charge. I'm not a VAT payer, the price is final.
Time duration - If the output is text, the time spent is directly proportional to its final extent (after all comments have been incorporated). The standard page (1,800 characters with spaces) of the original text of medium difficulty in CZ/SK/EN = 1.5 h, the standard page of the resulting EN translation of medium difficulty = 1 h, the standard page of the resulting SK translation of medium difficulty = 0.5 h, an original social media post with image = 0.5 h, distribution of a press release to media = 1 h, other services according to difficulty. Custom resource research is already included in the time.
Availability - Almost daily 8 - 9:30 AM and 6 - 12 PM CET.
How to order - Send an order to the contact e-mail including consent to these business terms and billing information (new clients), the most specific task assignment (not frame ideas), and the required completion date. I recommend starting with a simpler and smaller task. For expert topics, it is appropriate to include information resources or links. I will confirm by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I will issue an electronic invoice at the month end with a maturity of 14 days and a breakdown of work done. The lowest invoiceable amount is 100 CZK.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the client has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint will be approved if the client explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and attaches his own suggestion of the solution (e.g. repair, discount). I recommend that the client does not make a repair of what I can fix myself.