Bc. Lukáš Beňa - obsahový marketing, překlady CZ/SK/EN, PR, sociální sítě, SEO texty

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2018

Lukáš Beňa

Obsahový marketing, překlady CZ/SK/EN, PR, sociální sítě, SEO texty

Content Marketing, CZ/SK/EN Translations, PR, Social Media, SEO Texts

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobil: +420 735 531 366
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz
► Mobile: +420 735 531 366
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 nabízím externí služby firmám, které potřebují zlepšit svůj obsahový marketing, lokalizovat texty nebo informovat veřejnost o svých novinkách. Životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Obchodní podmínky a podepsané ukázky textů naleznete na mé osobní stránce (LukasBena.cz), další jsou k dispozici na vyžádání.

Who I am

Since 2004, I've been offering external services to businesses in need of improving their content marketing, localizing texts or informing the public about their news. CV can be found on my LinkedIn profile. Business terms and signed text samples can be found on my personal page (LukasBena.cz), others are available upon request.

Externí služby

► Marketingové texty a produktové dokumentace pro uživatele v CZ/SK/EN, zajištění kvalitního obsahu pro produktové/firemní weby (zejména články, blogy a aktuality)
► Obousměrný překlad a korektura v CZ/SK/EN (certifikovaná EN úroveň C2, ne tlumočení ani soudní překlady)
► Public relations - příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do CZ/SK médií, kompletní monitoring médií, zastupování agenturních klientů, prodej medialistů
► Správa obsahu na produktových/firemních účtech sociálních médií v CZ/SK/EN
► SEO texty - příprava a optimalizace produktových/firemních textů na požadovaná klíčová slova v CZ/SK/EN

External services

► Marketing texts and product documentation for users in CZ/SK/EN, providing quality content for product/corporate websites (especially articles, blogs, and news)
► Two-way translation and proofreading in CZ/SK/EN (certified EN level C2, not interpreting nor legal translation)
► Public relations - preparation and distribution of press releases and PR articles to CZ/SK media, complete media monitoring, representation of agency clients, sale of medialists
► Content management of product/corporate social media accounts in CZ/SK/EN
► SEO texts - preparation and optimization of product/corporate texts to required keywords in CZ/SK/EN

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz)
► 2016 - Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Translation of a professional book in English" (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web)
► 2006 - Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč nebo 11,5 € na všechny poskytované služby. Úvodní konzultace a oprava nekvalitně odvedené práce jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Cena za texty a překlady se vypočítává pouze z rozsahu dokončené verze přijaté klientem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a není předmětem jednání.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu střední odbornosti v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu střední odbornosti = 1 h, normostrana výsledného SK překladu střední odbornosti = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h, monitoring médií = 0,1-0,2 h za článek, prodej medialistů = 0,1 h za osobu (jméno novináře, e-mail, telefon, název, zaměření a periodicita média), originální příspěvek na sociální sítě s obrázkem = 0,25-0,5 h, další služby dle obtížnosti. U pouhých úprav již existujícího obsahu bude cena adekvátně ponížena. Vlastní rešerše zdrojů je v čase již zahrnuta. Pokud má být dokončený text umístěn do webového systému klienta včetně jeho formátování do požadovaného stylu, bude tato práce účtována zvlášť. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, na konci měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta, jehož objednávka přesahuje 10 hodin práce, může být požadována 50% záloha předem. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Dostupnost - Neváhejte mě kdykoli kontaktovat e-mailem či telefonicky (při nedostupnosti zavolám zpět). Na práci jsem dostupný téměř denně 7:00 - 9:00 a 19:00 - 02:00 SEČ.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení. U odborných témat je vhodné přiložit informační zdroje nebo odkazy. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Neplatiči - Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje tímto svým chováním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně veškerých souvisejících nákladů.

Business terms

Hourly rate - CZK 290 or € 11.5 for all services provided. Initial consultation and repair of poorly executed work are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and test assignments are not free of charge. The price for texts and translations is calculated only from the extent of the completed version accepted by the client. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to negotiation.
Time consumption - The standard page (1,800 characters with spaces) of original text of medium expertise in CZ/SK/EN = 1.5 h, the standard page of resulting EN translation of medium expertise = 1 h, the standard page of resulting SK translation of medium expertise = 0.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h, media monitoring = 0.1-0.2 h per article, sale of medialists = 0.1 h per person (journalist's name, e-mail, telephone, name, focus and periodicity of the medium), an original social media post with an image = 0.25-0.5 h, other services according to difficulty. For just editing of existing content, the price shall be diminished appropriately. Custom resource research is already included in the time. If the completed text is to be placed in the client's web system including its formatting into the desired style, this work shall be charged separately. Time consumption can be calculated beforehand only if the work assignment is accurate and complete.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice at the end of the month with a maturity of 14 days and breakdown of work done and spent time. For a brand new client whose order exceeds 10 hours of work, a 50% deposit may be required in advance. The lowest invoiceable amount is CZK 100.
Availability - Feel free to contact me by e-mail or phone at any time (in case of unavailability, I call back). I'm available for work almost daily 7 AM - 9 AM and 7 PM - 2 AM CET.
How to order - You may send an order directly to the contact e-mail, even without a prior agreement. This must include consent to these business terms and billing information (new customers), exact and complete work assignment and required completion date. For expert topics, it is appropriate to include information resources or links. I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint shall be approved if the customer explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and submits his own proposal for the settlement (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Non-payers - If the customer does not actively seek to pay a claim for properly provided services at the due date of the invoice or after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs.