Bc. Lukáš Beňa – Překlady, marketingové texty a PR v češtině, slovenštině a angličtině

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2020

                   

Překlady, marketingové texty a PR v češtině, slovenštině a angličtině

                   

Translations, marketing texts, and PR in Czech, Slovak, and English

Kontakt

E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro poptávky/objednávky, obvykle odpovídám v řádu minut, nejpozději do konce téhož dne)
Mobil/SMS: +420 735 531 366 (pouze odpoledne a večer, potřebujete-li okamžitou odpověď)
Web: LukasBena.cz
LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
Facebook: fb.com/lukas.bena
IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

E-mail: lukas@lukasbena.cz (for demands/orders, I usually respond within minutes, at the latest by the end of the same day)
Mobile/SMS: +420 735 531 366 (only afternoon and evening if you need an immediate answer)
Web: LukasBena.cz
LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
Facebook: fb.com/lukas.bena
ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem a pro koho pracuji

Od roku 2004 pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem i drobným podnikatelům, bez ohledu na obor jejich působnosti, psát firemní/produktové texty a/nebo je lokalizovat do češtiny, slovenštiny a angličtiny, oživit obsah webových stránek, tvořit a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií či připravovat uživatelsky přívětivou dokumentaci pro softwarová řešení.

Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu.

Who I am and whom I work for

Since 2004 I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies and small businessmen, regardless the field of their activity, write corporate/product texts and/or localize them into Czech, Slovak, and English, revitalize website contents, create and distribute press releases, process media monitoring or prepare user-friendly documentation for software solutions.

The full CV can be found on my LinkedIn profile.

Překladatelské služby

Obousměrné profesionální překlady a korektury češtiny, slovenštiny a angličtiny – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady. Ke korektuře nepřijímám strojově přeložené texty (nutná je objednávka překladu). Občas pracuji i pro zavedené překladatelské agentury.
Jednosměrné překlady neodborného textu z libovolného jiného jazyka do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Neposkytuji tlumočení ani soudně ověřené překlady.

Marketingové služby

Marketingové a reklamní texty (copywriting) v češtině, slovenštině a angličtině – Originální texty pro firemní potřeby, např. články, blogy, aktuality, newslettery, popisy produktů a služeb, případové studie, webové texty, scénáře mluveného slova v prezentačních videích apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu pro lepší podporu SEO. Dále poskytuji přepis zvukových nahrávek či video titulky v libovolném z uvedených jazyků.
Správa webového obsahu – Publikování a formátování požadovaného obsahu ve svěřené kategorii vašeho firemního/produktového webu (např. blog, aktuality, tiskové zprávy...) prostřednictvím systému pro správu obsahu CMS (např. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).
Uživatelská dokumentace k softwaru v češtině, slovenštině a angličtině – Vytváření, publikování a revize/aktualizace uživatelské (ne technické) dokumentace (článků znalostní báze) včetně statických/animovaných ilustrací.

PR služby

Servis tiskových zpráv – Příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií. Kontakty na novináře (medialisty) si buduji a aktualizuji dlouhodobě. Nezaručuji mediální výstupy, které závisejí na atraktivitě tématu. Občas pracuji i pro zavedené PR agentury.
Monitoring médií – Monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně digitální kopie článků (JPEG, PDF), pro ostatní státy pouze webový monitoring.

Translation services

Two-way professional translations and proofreading of Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English. I do not provide interpreting or certified court translations. I do not accept machine-translated texts for proofreading (a translation order required). Sometimes I work even for established translation agencies.
One-way translations of unprofessional text from any other language into Czech, Slovak, and English. I do not provide interpreting or certified court translations.

Marketing services

Marketing and advertising texts (copywriting) in Czech, Slovak, and English – Original texts for business needs such as articles, blogs, news, newsletters, product and service descriptions, case studies, website texts, spoken word scenarios in presentation videos, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text for better SEO support. I also provide transcription of audio recordings or video subtitles in any of the above languages.
Web content management – Publishing and formatting the desired content in the entrusted category of your company/product website (e.g. blog, news, press releases...) through a CMS content management system (e.g. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).
User documentation for software in Czech, Slovak, and English – Creating, publishing, and reviewing/updating user (not technical) documentation (knowledge base articles) including static/animated illustrations.

PR services

Press release service – Preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media. I build up and update contacts to journalists (medialists) in the long term. I do not guarantee media outcomes that depend on the topic attractiveness. Sometimes I work even for established PR agencies.
Media monitoring – Monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including a digital copy of the articles (JPEG, PDF), only website monitoring for other countries.

Ukázky překladatelských služeb

► Ukázky česko-anglického překladu zahrnují jídelní lístky proslulé pražské restaurace Café Louvre (2018-nyní, poděkování), WILLIAM Rescue Restaurant (2019) a Hoka Trade (2016), dále weby Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní), Easy Redmine (2017-nyní), Calculoid (2018-nyní), DEGA CZ (2019), Evoke Concept (2017-2019), Deštné v Orlických horách (2019), Panther Gym Čakovice (2019), Výpočetnice (2019), Corehounds (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Den chytrých aut (2017), Valeo (2017), Ministerstvo dopravy ČR (2016) a itself (2015).
► Ukázky anglicko-českého překladu zahrnují weby Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní) a IceWarp (2017).
► Ukázky česko-slovenského překladu zahrnují weby Klub zdravia WAVITA (2019-nyní) a ENERTIG (2018).
► Ukázky slovensko-českého překladu zahrnují web LALA MARKET (2018) a článek Silnice-zeleznice.cz (2019).
► Ukázky korektur českého jazyka zahrnují weby Xiaomi-Czech.cz (2018-nyní), DEGA CZ (2019), prokyber (2018-2019) a Profi-kancelář (2017).
Spolupráce s překladatelskými agenturami zahrnuje Polyglot (2018-2019) a POPROCKY (2016-2017).

Ukázky marketingových služeb

► Ukázky firemních a produktových blogů jsou k nahlédnutí v češtině, slovenštině a angličtině (2012-nyní), dále zahrnují blogy ČMIS SQL (2017-2019), Emailkampane.cz (2018-2019), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vitatrend (2018), elem6 (2015-2017), atlantis telecom (2017), Svépomocí.cz (2016), veletrh AMPER (2015) a Sprinx Systems (2008-2013).
► Ukázky kreativních webových textů v češtině zahrnují weby Jižní Tyrolsko (2018-nyní), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018) a ERKADO (2017), ve slovenštině zahrnují etuo.sk (2019), v angličtině zahrnují Simpleway Europe (2019), Bell&Hurry (2017-2018) a Astrill VPN (2017).
► Ukázky případových studií v češtině zahrnují studie LLP CRM (2015-nyní), Easy Project (2017-nyní) a Blue Dynamic (2018), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-nyní) a Easy Redmine (2017-nyní).
► Ukázky scénářů mluveného slova v českých prezentačních videích zahrnují videa Easy Project (2017-2018) a DEGA CZ (2019), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-2018) a Easy Redmine (2017-2018).
► Ukázky uživatelské softwarové dokumentace v angličtině zahrnují dokumentaci Easy Project (2016-nyní) a Easy Redmine (2016-nyní).

Ukázky PR služeb

► Ukázky tiskových zpráv a monitoringu médií v češtině zahrnují zprávy Viber (2018-nyní), Eaton Elektrotechnika (2019-nyní), Wrike (2019-nyní), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-2019), nangu.TV (2017-2018), TomTom International (2008-2013), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018) a Hewlett-Packard (2006-2007).
► Ukázky redakčních článků z mých školních let zahrnují články iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005) a CZC.cz (2004).
Spolupráce s PR agenturami zahrnuje Oxygen Communications (2018-nyní), Cook Communications (2007-2017), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008) a Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Samples of translation services

► Samples of Czech-English translation include food menus of famous Prague restaurant Café Louvre (2018-now, a thankyou), WILLIAM Rescue Restaurant (2019) and Hoka Trade (2016), also websites Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), Easy Redmine (2017-now), Calculoid (2018-now), DEGA CZ (2019), Evoke Concept (2017-2019), Deštné v Orlických horách (2019), Panther Gym Čakovice (2019), Výpočetnice (2019), Corehounds (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Smart Cars Day (2017), Valeo (2017), The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016), and itself (2015).
► Samples of English-Czech translation include websites Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), and IceWarp (2017).
► Samples of Czech-Slovak translation include websites Klub zdravia WAVITA (2019-now) and ENERTIG (2018).
► Samples of Slovak-Czech translation include website LALA MARKET (2018) and article Silnice-zeleznice.cz (2019).
► Samples of Czech proofreading include websites Xiaomi-Czech.cz (2018-now), DEGA CZ (2019), prokyber (2018-2019), and Profi-kancelář (2017).
Cooperation with translation agencies includes Polyglot (2018-2019) a POPROCKY (2016-2017).

Samples of marketing services

► Samples of business and product blogs are available in Czech, Slovak, and English (2012-now), also include blogs ČMIS SQL (2017-2019), Emailkampane.cz (2018-2019), Svépomocí.cz (2016), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vitatrend (2018), elem6 (2015-2017), atlantis telecom (2017), AMPER trade fair (2015), and Sprinx Systems (2008-2013).
► Samples of creative website texts in Czech include websites South Tyrol (2018-now), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), and ERKADO (2017), in Slovak include etuo.sk (2019), in English include Simpleway Europe (2019), Bell&Hurry (2017-2018), and Astrill VPN (2017).
► Samples of case studies in Czech include studies LLP CRM (2015-now), Easy Project (2017-now), and Blue Dynamic (2018), in English include Easy Project (2017-now) and Easy Redmine (2017-now).
► Samples of spoken word scenarios in Czech presentation videos include videos Easy Project (2017-2018) and DEGA CZ (2019), in English include Easy Project (2017-2018) and Easy Redmine (2017-2018).
► Samples of user software documentation in English include documentation Easy Project (2016-now) and Easy Redmine (2016-now).

Samples of PR services

► Samples of press releases and media monitoring in Czech include news of Viber (2018-now), Eaton Elektrotechnika (2019-now), Wrike (2019-now), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-2019), nangu.TV (2017-2018), TomTom International (2008-2013), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), and Hewlett-Packard (2006-2007).
► Samples of editorial articles from my school years include articles iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005), and CZC.cz (2004).
Cooperation with PR agencies include Oxygen Communications (2018-now), Cook Communications (2007-2017), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008) a Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Odborné kurzy a certifikáty

► Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
► Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016)
► Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
► Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
► Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
► Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014)
► Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
► Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional courses and certificates

► Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
► Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
► Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
► Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
► Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
► Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
► Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
► Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
► Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
► Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba – 290 Kč bez ohledu na druh poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a vyřízení oprávněného reklamačního nároku (viz Záruka a reklamace) jsou samozřejmě zdarma. Cena se vypočítává z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná. Bezplatný zkušební úkol je možný v časové náročnosti do 30 minut.
Časová náročnost – Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) výsledného překladu kategorie CZ/SK↔EN nebo jiný jazyk→CZ/SK/EN = 1 h, normostrana výsledného překladu kategorie CZ↔SK = 0,6 h, normostrana originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do CZ/SK médií = 1 h (bez záruky mediálních výstupů), ostatní služby dle náročnosti. U pouhých úprav již existujících použitelných textů bude cena adekvátně ponížena. Čas zahrnuje vlastní rešerši podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání. Závazný časový odhad (nabídku) lze poskytnout předem, je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
Dostupnost a kapacita – Informaci o mé aktuální dostupnosti a možném termínu dokončení vaší objednávky zjistíte na dotaz.
Jak objednat – Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje objednatele (noví zákazníci), dále přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení (přiměřený k objemu objednávky). Chcete-li, abych při zpracování zadání použil vámi dodané podklady, nezapomeňte tyto podklady přiložit k objednávce (pokud možno ne v PDF). Objednávku obratem potvrdím. Objednání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka a reklamace – Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby objednatel neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
Fakturace – Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Na žádost kterékoli ze stran bude faktura vystavena v průběhu realizace objednávky za její dokončenou část k danému dni.
Neplatiči – Dlouhodobá prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně všech souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.

Business terms

Hourly rate – 290 CZK regardless of the service type provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. The initial consultation and the settlement of a legitimate warranty claim (see Warranty and claim) are, of course, free of charge. The price is calculated from the extent of completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final. A free trial task is possible within 30 minutes of time consumption.
Time consumption – A standard page (1,800 characters with spaces) of the resulting translation category CZ/SK↔EN or other language→CZ/SK/EN = 1 h, a standard page of the resulting translation category CZ↔SK = 0.6 h, a standard page of an original text in CZ/SK/EN = 1.5 h, distribution of a press release or PR article to CZ/SK media = 1 h (without guarantee of media outcomes), other services as per difficulty. For just editing of existing usable texts, the price shall be diminished appropriately. The time includes own research of the documents necessary for quality processing of the assignment. A binding time estimate (quote) can be provided in advance if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
Availability and capacity – Information about my current availability and possible completion date of your order can be found out on request.
How to order – You may send an order directly to the contact e-mail even without a prior agreement. This must include acceptance of these business terms and billing information of the orderer (new customers) as well as an accurate and complete work assignment and the required completion date (appropriate to the order volume). If you would like me to use your documents when processing the assignment, make sure to include these documents with your order (preferably not in PDF). I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty and claim – If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A warranty claim shall be approved if the orderer explains objective issues in the submitted work and submits his own proposal for the settlement (e.g. correction, discount). I recommend that the orderer does not make a correction of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
Invoicing – Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and time spent. At the request of either party, the invoice shall be issued during the execution of the order for its completed part on that day.
Defaulters – Long-term payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for properly provided services at the invoice due date nor after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs and the statutory default interest. Next orders from the same orderer shall no longer be accepted.