Bc. Lukáš Beňa – Originální marketingové texty, překlady a public relations

Bc. Lukáš Beňa ©2004-2019

Lukáš Beňa

Originální marketingové texty, překlady a public relations

Original marketing texts, translations, and public relations

Kontakt

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (pro objednávky i dotazy)
► Mobil: +420 735 531 366 (pouze pro urgentní dotazy)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

► E-mail: lukas@lukasbena.cz (for orders and queries)
► Mobile: +420 735 531 366 (only for urgent queries)
► Web: LukasBena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena
► ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem

Od roku 2004 pomáhám firmám tvořit a průběžně vylepšovat jejich marketingový obsah, lokalizovat texty nebo šířit informace o nových produktech a službách do českých a slovenských médií. Životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Obchodní podmínky a podepsané ukázky článků jsou k nahlédnutí v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Who I am

Since 2004, I've been helping businesses create and continually improve their marketing content, localize texts or disseminate information about new products and services to Czech and Slovak media. CV can be found on my LinkedIn profile. Business terms and signed article samples are available in Czech, Slovak and English.

Externí služby

Originální marketingové texty v CZ/SK/EN – prodejně orientované články, blogy, oficiální prohlášení, popisy produktů a služeb, případové studie, medailonky, webové texty, články znalostní báze apod. (pouze konvenční texty pro firemní potřeby)
Obsahová podpora SEO – udržování aktuálního obsahu na vašem firemním webu pravidelným přidáváním nových článků obsahujících zpětné odkazy na vaše produkty a služby
Obousměrné překlady a korektury v CZ/SK/EN – certifikovaná EN úroveň C2, SK úroveň rodilého mluvčího, většinu běžných textů zvládnu kvalitně přeložit i z polštiny, ruštiny, ukrajinštiny nebo jiného slovanského jazyka (neposkytuji tlumočení ani soudní překlady)
Public relations (PR) – příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních médií v ČR/SR, prodej medialistů (mám dlouholetou agenturní praxi pro světové značky, neposkytuji event management)
Monitoring médií – denní, týdenní, měsíční či ad-hoc monitoring všech základních typů médií v ČR/SR (web, tisk, TV, rádio) včetně fotografií článků, pro jiné státy pouze webový monitoring

External services

Original marketing texts in CZ/SK/EN – sales-oriented articles, blogs, official statements, product and service descriptions, case studies, medallions, web texts, knowledge base articles, etc. (conventional texts for business needs only)
SEO content support – keeping up-to-date content on your business website by regularly adding new articles containing backlinks to your products and services
Two-way translations and proofreading in CZ/SK/EN – certified EN level C2, SK native speaker level, I can translate most common texts also from Polish, Russian, Ukrainian or other Slavic language (I do not provide interpreting or court translations)
Public relations (PR) – preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant media in the Czech/Slovak Republic, sale of medialists (I have long-term agency practice for world brands, I do not provide event management)
Media monitoring – daily, weekly, monthly or ad-hoc monitoring of all basic media types in the Czech/Slovak Republic (web, print, TV, radio) including photos of articles, for other countries only web monitoring

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz „SEO a analýza klíčových slov„ (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz „Projektové myšlení v prostředí Easy Project„ (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2„ (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence„ (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz „Online copywriting„ (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz „Google Analytics II.„ (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz „Překlad odborné knihy v angličtině„ (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz „Google Analytics I.„ (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz „Twitter pro firmy a firemní komunikaci„ (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz „Lekce z reklamy a public relations„ (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course „SEO and keyword analysis„ (H1.cz)
► 2016 - Professional course „Project Thinking in the Easy Project Environment„ (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level„ (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test„ (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course „Online copywriting„ (H1.cz)
► 2014 - Professional course „Google Analytics II.„ (H1.cz)
► 2014 - Professional course „Translation of a professional book in English„ (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course „Google Analytics I.„ (Dobrý web)
► 2012 - Professional course „Twitter for business and corporate communications„ (Dobrý web)
► 2006 - Professional course „Advertising and public relations lessons„ (The College of Media and Journalism in Prague)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč na všechny poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a oprava nekvalitně odvedené práce jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Cena se vypočítává pouze z rozsahu dokončené práce přijaté klientem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná a není předmětem jednání.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu = 1 h (žádost o vylepšení výsledného překladu musí být výslovně uvedena v objednávce a může ovlivnit časovou náročnost), normostrana výsledného SK překladu = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do médií = 1 h, monitoring médií = 0,1-0,2 h za článek, prodej medialistů = 0,1 h za osobu (jméno novináře, e-mail, telefon, název, zaměření a periodicita média), další služby dle obtížnosti. U pouhých úprav již existujících textů bude cena adekvátně ponížena. Vlastní rešerše zdrojů je v čase již zahrnuta. Má-li být dokončený text umístěn na web klienta včetně jeho formátování do požadovaného stylu, bude tato práce účtována zvlášť. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta, jehož objednávka přesahuje 10 hodin práce, může být úhrada dokončené části práce požadována hned po svém dokončení. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Dostupnost - Neváhejte mě kdykoli kontaktovat e-mailem či telefonicky (při nedostupnosti zavolám zpět). Na dokončení práce je vhodné mi poskytnout termín odpovídající objemu objednané práce.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení. K zadání práce je vhodné přiložit podklady (např. informační zdroje nebo odkazy), které mi mohou pomoci s jeho zpracováním. Není vhodné, pokud klient nemá ani rámcově vymyšlené zadání práce a žádá o předložení návrhů. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Neplatiči - Pozdní platba podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně všech souvisejících nákladů.

Business terms

Hourly rate - CZK 290 for all services provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. Initial consultation and repair of poorly executed work are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and test assignments are not free of charge. The price is calculated only from the extent of completed work received by the client. I'm not a VAT payer, the price is final and is not subject to negotiation.
Time consumption - A standard page (1,800 characters with spaces) of original text in CZ/SK/EN = 1.5 h, a standard page of resulting EN translation = 1 h (a request to improve the resulting translation must be explicitly stated in the order and may affect the time consumption), a standard page of resulting SK translation = 0.5 h, distribution of a press release or PR article to the media = 1 h, media monitoring = 0.1-0.2 h per article, sale of medialists = 0.1 h per person (journalist's name, e-mail, telephone, name, focus and periodicity of the medium), other services according to difficulty. For just editing of existing texts, the price shall be diminished appropriately. Custom resource research is already included in the time. If the completed text is to be placed on the client's website including its formatting into the desired style, this work shall be charged separately. Time consumption can be calculated beforehand only if the work assignment is accurate and complete.
Invoicing - Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and time spent. For a brand new client whose order exceeds 10 hours of work, payment for a completed part of the work may be required immediately upon its completion. The lowest invoiceable amount is CZK 100.
Availability - Feel free to contact me by e-mail or phone at any time (in case of unavailability, I call back). It is advisable to provide me with a deadline corresponding to the volume of the ordered work.
How to order - You may send an order directly to the contact e-mail, even without a prior agreement. This must include consent to these business terms and billing information (new customers), exact and complete work assignment and required completion date. It is advisable to attach background materials (e.g. information resources or links) to the work assignment that can help me process it. It is inappropriate if the client does not even have a framework for the work assignment and asks for the submission of proposals. I shall confirm the order by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint shall be approved if the customer explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and submits his own proposal for the settlement (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Non-payers - Late payment is subject to statutory default interest. If the customer does not actively seek to pay a claim for properly provided services at the due date of the invoice nor after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it lawfully within an execution/insolvency proceeding including all associated costs.